Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 34.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Inżynieria i badania genetyczne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Bacillus thuringensis (Bt) jest występującą powszechnie bakterią glebową. Produkty genów tych bakterii – białka Cry – są trujące dla owadów . W latach trzydziestych ubiegłego wieku kultury tej bakterii wykorzystywane były jako insektycyd w opryskiwaniu roślin. Zabieg ten należało powtarzać kilka razy w jednym sezonie wegetacyjnym. Obecnie stosuje się modyfikacje roślin, polegające na wprowadzeniu do ich komórek genów Bt, kodujących białko Cry.

Uzasadnij, że opisana modyfikacja jest korzystniejszym dla biocenozy pola uprawnego sposobem ochrony roślin niż ich opryskiwanie.

Rozwiązanie

Za uzasadnienie korzystniejszego sposobu ochrony roślin metodą modyfikacji Bt – 1 pkt

Przykłady uzasadnienia:
sposób ten nie zabija wszystkich owadów / giną tylko szkodniki rośliny uprawnej, a inne gatunki owadów przeżywają / pozwala uniknąć skażenia insektycydem środowiska zajmowanego przez biocenozę.