Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany liczebności populacji dwóch gatunków hodowanych w warunkach laboratoryjnych, powiązanych określonymi zależnościami.

Wykresy liczebności

Zmianom liczebności populacji, przedstawionym na wykresach 1 i 2, przyporządkuj po jednym sposobie oddziaływania międzygatunkowego (A–E), które są dla nich charakterystyczne.

  1. drapieżnictwo
  2. komensalizm
  3. protokooperacja
  4. konkurencja
  5. mutualizm

Wykres 1
Wykres 2

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • wykres 1: A. / drapieżnictwo
  • wykres 2: D. / konkurencja

2 p. – za poprawne przyporządkowanie sposobów oddziaływań międzygatunkowych do zmian liczebności populacji przedstawionych na obu wykresach
1 p. – za poprawne przyporządkowanie jednego z dwóch oddziaływań międzygatunkowych do zmian liczebności populacji przedstawionych na wykresie
0 p. – za odpowiedź niepoprawną