Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Prokarionty Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Sok żołądkowy człowieka ma pH zwykle w granicach 2–3, które jest zabójcze dla bakterii trafiających do żołądka wraz z pokarmem. Okazało się, że bakterie Helicobacter pylori są oporne na działanie kwasu żołądkowego. Wytwarzają one ogromne ilości enzymu ureazy, który rozkłada powszechnie występujący w organizmie człowieka mocznik i uwalnia amoniak. Amoniak z kolei wiąże kationy wodorowe (tworząc jony NH4+) i zobojętnia środowisko wokół bakterii.

Wyjaśnij znaczenie opisanego procesu dla przeżycia bakterii Helicobacter pylori w żołądku.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Zobojętnienie środowiska wokół bakterii powoduje, że nie dochodzi do trawienia bakterii / nie dochodzi do niszczenia bakterii przez niskie pH soku żołądkowego.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie znaczenia zobojętniania odczynu środowiska dla przeżycia bakterii, uwzględniające wpływ odczynu środowiska na aktywność enzymów w żołądku lub wpływ zobojętniania na pH środowiska bakterii
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną