Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 21.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W zależności od wpływu na rozkład cechy w populacji wyróżniamy trzy rodzaje doboru naturalnego:

I. dobór stabilizujący
II. dobór kierunkowy
III. dobór różnicujący.

21.1. (0–1)

Przyporządkuj zamieszczone poniżej opisy rozkładów cech w populacjach (A–C) do rodzajów doboru (I–III), pod których presją były te populacje.

  1. W populacji zięb zamieszkujących te same wyspy Galapagos, dotkniętych suszą, pojawiły się zięby cienkodziobe i zięby grubodziobe odżywiające się odmiennym pokarmem.
  2. Populacja trawy mietlicy rozłogowej staje się coraz bardziej odporna na szkodliwe działanie miedzi wraz z upływem czasu, jaki upłynął od momentu skażenia środowiska.
  3. Dane kopalne wskazują, że średnie rozmiary niedźwiedzia jaskiniowego w Europie powiększały się w okresach zlodowaceń, a zmniejszały się w czasie cieplejszych okresów.

A.
B.
C.

21.2. (0–1)

Na podstawie opisu C, wykaż związek między zwiększeniem rozmiarów ciała niedźwiedzi jaskiniowych a ich adaptacją do niskiej temperatury otoczenia w okresach zlodowaceń.

Rozwiązanie

21.1. (0-1)

Rozwiązanie:
A. – III, B. – II,C. – II

Uwaga od BiologHelp
Dwukrotne przyporządkowanie doboru kierunkowego (II.) z pominięciem przyporządkowania doboru stabilizującego (I.) nie jest w tym wypadku błędem. W treści zadania nie ma informacji o konieczności przyporządkowania wszystkich rodzajów doboru do podanych przykładów. Przykład B. jest raczej oczywisty - jest to dobór kierunkowy (II.), przykład C. może nieco skonfundować czytelnika, jednak jest to również efekt doboru kierunkowego, z tym że działającego w różnych kierunkach w różnych okresach. Dobór stabilizujący polegałby na eliminacji osobników o skrajnych cechach i promowaniu osobników o średniej wartości cechy, a takiego przykładu w zadaniu nie ma.

Schemat punktowania:
1 pkt – za trzy poprawne przyporządkowania rodzaju doboru do opisu zmian adaptacyjnych
0 pkt – za mniej niż trzy poprawne przyporządkowania, odpowiedź niepełną, lub brak odpowiedzi

21.2. (0–1)

Rozwiązanie:

  • Większe niedźwiedzie, u których stosunek powierzchni ciała do jego objętości był mniejszy, lepiej utrzymywały ciepło w okresach zlodowaceń/niskich temperatur.
  • Im dłuższy był okres hibernacji, tym większe musiało być zwierzę i tym więcej zapasów musiało zebrać.

Schemat punktowania:
1 pkt – za poprawną odpowiedź uwzględniającą korzystny stosunek powierzchni ciała do jego objętości
0 pkt – za niepoprawną odpowiedź lub brak odpowiedzi