Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 7.

Kategoria: Fizjologia roślin Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Fotoperiodyzm jest wynikiem ewolucyjnego przystosowania się roślin do życia w warunkach panujących na określonych szerokościach geograficznych. Tytoń (Nicotiana L.) jest rośliną dnia krótkiego. Na rysunkach A i B przedstawiono dwie rośliny tytoniu, uprawiane przez taki sam okres, ale w różnych warunkach oświetlenia.

Określ warunki oświetlenia (długość dnia), w jakich rozwijał się tytoń przedstawiony na rysunku B. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do warunków, w jakich zakwita ta roślina.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
1 p. – za poprawne określenie warunków oświetlenia tytoniu na rysunku B i poprawne uzasadnienie odnoszące się do warunków zakwitania tej rośliny.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Długi dzień, ponieważ tytoń (jako roślina dnia krótkiego) w warunkach dnia długiego nie zakwita / nie kwitnie.