Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na wykresie przedstawiono zakresy tolerancji w stosunku do temperatury oraz zasolenia właściwe czterem gatunkom organizmów oznaczonym cyframi 1–4.

Podaj, który z gatunków (1–4) byłby najlepszym gatunkiem wskaźnikowym zarówno w odniesieniu do zasolenia, jak i do temperatury. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do tolerancji tego gatunku względem obu czynników.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za podanie prawidłowego numeru gatunku (1) wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do zakresu tolerancji na każdy z wymienionych czynników
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Gatunek nr 1, ponieważ ma wąski zakres tolerancji na te czynniki środowiska, jego występowanie wskazuje na wysokie zasolenie i niską temperaturę środowiska.