Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

DDD to środek chemiczny stosowany do zwalczania larw niektórych gatunków komarów. Na poniższym schemacie przedstawiono zmiany stężenia DDD w organizmach tworzących fragment sieci pokarmowej jeziora, w którym środek ten był zastosowany.

Fragment sieci pokarmowej
a)Określ zależność między stężeniem DDD w organizmach a ich miejscem we fragmencie sieci pokarmowej przedstawionej na schemacie.
b)Wyjaśnij, dlaczego w przedstawionym fragmencie sieci pokarmowej stężenie DDD w organizmie ryby drapieżnej jest porównywalne ze stężeniem DDD w organizmie ptaka rybożernego.
c)Spośród podanych określeń wybierz i podkreśl dwa, które mogą poprawnie charakteryzować zależność międzygatunkową między rybą drapieżną i ptakiem rybożernym w przedstawionym fragmencie sieci pokarmowej.
  • antagonistyczna,
  • nieantagonistyczna,
  • drapieżnictwo,
  • konkurencja,
  • pasożytnictwo

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Im organizm stanowi dalsze ogniwo sieci pokarmowej, tym większe jest stężenie DDD w jego organizmie.

1 p. – za poprawne określenie zależności między stężeniem DDD w organizmach a ich miejscem w przedstawionym na schemacie fragmencie sieci pokarmowej
0 p. – za odpowiedź niepełną, która nie określa zależności, np. stężenie DDD zależy od miejsca organizmu w sieci pokarmowej, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Ryba drapieżna i ptak rybożerny zajmują ten sam poziom troficzny w przedstawionym fragmencie sieci pokarmowej i żywią się rybami planktonożernymi.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie porównywalnego stężenia DDD w organizmie ryby drapieżnej i ptaka rybożernego w przedstawionym fragmencie sieci pokarmowej
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną lub niepełną, np. dlatego, że są mięsożerne

c)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • antagonistyczna, konkurencja
  • antagonistyczna, drapieżnictwo (w przypadku narybku)

1 p. – za podkreślenie dwóch właściwych określeń, które mogą poprawnie charakteryzować zależność międzygatunkową między rybą drapieżną i ptakiem rybożernym
0 p. – za odpowiedź niepełną (podkreślenie jednego określenia) lub podkreślenie więcej niż dwóch określeń, lub odpowiedź niepoprawną