Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono poziom przeciwciał w surowicy krwi w pierwotnej odpowiedzi immunologicznej (po podaniu w szczepionce antygenu) i we wtórnej odpowiedzi immunologicznej (po ponownym podaniu tego samego antygenu).

Odpowiedź odpornościowa - wykres
a)Oceń, czy poniższe stwierdzenia są właściwą interpretacją informacji przedstawionych na wykresie. Zaznacz T (tak), jeśli są, albo N (nie) – jeśli nie są.
1. Przeciwciała w surowicy krwi pojawiają się po upływie kilku dni od pierwszego podania antygenu w szczepionce. T N
2. Ponowne podanie antygenu skutkuje spadkiem poziomu przeciwciał w surowicy krwi. T N
3. Po ponownym podaniu antygenu szczytowy poziom przeciwciał w surowicy krwi jest osiągany szybciej niż po pierwszym podaniu antygenu. T N
b)Wyjaśnij przyczynę różnicy w czasie upływającym od podania antygenu do rozpoczęcia produkcji przeciwciał – w obu typach odpowiedzi immunologicznej.
c)Wśród rodzajów odporności wymienionych poniżej podkreśl trzy, które opisują przedstawioną odpowiedź immunologiczną.

swoista       nieswoista       wrodzona       nabyta       czynna       bierna

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

1 – T, 2 – N, 3 – T

Schemat punktowania
1 p. – za poprawną ocenę trzech stwierdzeń dotyczących interpretacji informacji przedstawionych na schemacie.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Przykładowe odpowiedzi

Przyczyną różnicy w czasie upływającym od podania surowicy antygenu do produkcji przeciwciał w obu typach odpowiedzi immunologicznej jest:

  • konieczność rozpoznania antygenów w odpowiedzi pierwotnej, a w odpowiedzi wtórnej antygen jest już znany.
  • dłuższy czas potrzebny na rozpoznanie antygenu (i uruchomienie aparatu syntezy przeciwciał) w odpowiedzi pierwotnej i krótki czas w odpowiedzi wtórnej, ponieważ występują już komórki pamięci immunologicznej.

Uwagi od BiologHelp:
Poprawiono występujący w kluczu CKE błąd - zgodnie z poleceniem do zadania chodziło o czas od podania antygenu, a nie surowicy.

Schemat punktowania
1 p. – za wyjaśnienie różnicy w czasie upływającym od podania antygenu do rozpoczęcia produkcji przeciwciał w obu typach odpowiedzi immunologicznej z uwzględnieniem:
– konieczności rozpoznania antygenu w pierwotnej odpowiedzi i braku takiej konieczności we wtórnej odpowiedzi
lub
– obecności komórek pamięci immunologicznej we wtórnej odpowiedzi immunologicznej, których nie ma w odpowiedzi pierwotnej.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

c)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

swoista       nieswoista       wrodzona       nabyta       czynna       bierna

Schemat punktowania
1 p. – za podkreślenie wyłącznie trzech rodzajów odporności charakteryzujących przedstawioną odpowiedź immunologiczną.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.