Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 24.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Ochrona przyrody w Polsce związana jest m.in. z powoływaniem jej prawnych form, mających różną rangę oraz różne znaczenie. Są to:

  1. parki krajobrazowe
  2. parki narodowe
  3. pomniki przyrody
  4. obszary Natura 2000
  5. obszary chronionego krajobrazu
  6. rezerwaty przyrody
  7. użytki ekologiczne.

Zapisz w tabeli odpowiednie oznaczenie literowe wybrane spośród A–G określające nazwę każdej z dwóch opisanych form ochrony przyrody (1. i 2.).

Oznaczenie literowe
1. Obszary chroniące określony typ siedliska przyrodniczego oraz gatunki uznane za cenne i zagrożone w skali Europy. Wyznaczane są przez organy państwowe odpowiedzialne za ochronę przyrody, ale zatwierdzane przez Komisję Europejską.
2. Mogą być powołane na terenie gminy przez jej władze, np. na wniosek lokalnych działaczy ochrony przyrody, aby chronić fragmenty naturalnych ekosystemów, np. oczka śródpolne, niewielkie płaty torfowisk, kępy drzew i krzewów.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za przyporządkowanie dwóch właściwych nazw do opisów form ochrony.
1 p. – za przyporządkowanie właściwej nazwy tylko do jednej formy ochrony przyrody.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi

Rozwiązanie
1. D
2. G