Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 117.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na wykresie przedstawiono sumę opadów i średnią temperaturę w ciągu roku w trzech biomach leśnych.

Na podstawie: A. Mackenzie, A.S. Ball, S.R. Virdee, Krótkie wykłady. Ekologia, Warszawa 2002, s. 270.
a)Wszystkie poniższe informacje (A–E) przyporządkuj do właściwych biomów, których dotyczą. Wpisz ich oznaczenia literowe przy właściwej nazwie biomu.
  1. Gleby bielicowe, ubogie w składniki mineralne ze względu na ograniczoną aktywność mikroorganizmów.
  2. Gleby bogate w składniki mineralne dzięki dużej aktywności destruentów i wysokiej produkcji roślinnej.
  3. Wyraźnie wyodrębniona warstwa podszytu oraz bogata warstwa runa leśnego, mchów i porostów.
  4. Drzewostan jednowarstwowy, o wykształconych cechach adaptacyjnych ograniczających utratę wody.
  5. Drzewostan wielowarstwowy, bogaty w liany i epifity, z ubogą warstwą podszytu.

Borealny las iglasty:
Las strefy umiarkowanej:
Wilgotny las tropikalny:

b)Określ, który z przedstawionych biomów charakteryzuje się największą różnorodnością biologiczną. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając czynniki przedstawione na wykresie.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Borealny las iglasty: A, D
Las strefy umiarkowanej: B, C
Wilgotny las tropikalny: E

b)
(0-1)

Przykład poprawnej odpowiedzi
Las równikowy, ze względu na trwający cały rok sezon wegetacyjny (ponieważ wysoka temperatura i opady tworzą optymalne warunki do rozwoju różnych gatunków roślin).

Wskazówki

a)
Z wykresu odczytaj wartości temperatury i opadów występujące w trzech przedstawionych biomach. Zastanów się, jaki czynnik środowiskowy wpływa na aktywność destruentów i na tej podstawie przyporządkuj informacje A i B do odpowiednich biomów. Pamiętaj, że poszczególne warstwy roślinności różnią się głównie dostępem do światła i w zależności od rodzaju biomu warstwy te są rozwinięte w różnym stopniu. Aby przyporządkować informacje C–E zastanów się, w którym z biomów do niższych warstw lasu dociera najmniej światła oraz w którym z nich występują niedobory wody.

b)
Z wykresu odczytaj wartości temperatury i opadów występujące w trzech przedstawionych biomach. Na podstawie danych odczytanych z wykresu określ, w którym z biomów warunki środowiskowe są najbardziej korzystne do rozwoju wielu różnych gatunków roślin.