Fizjologia roślin I

1.

Do czynników endogennych warunkujących wydajność procesu fotosyntezy należy:

A) Ilość i rozmieszczenie aparatów szparkowych

B) Stężenie CO2 w powietrzu

C) Temperatura

D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

2.

Spośród stref korzenia zasadniczą rolę w pobieraniu wody i soli mineralnych odgrywa:

A) Strefa wierzchołkowa

B) Strefa korzeni bocznych

C) Strefa włośnikowa

D) Strefa elongacji

E) Wszystkie wymienione strefy w równej mierze odpowiadają za pobieranie wody i soli mineralnych przez roślinę

3.

W mechanizmie pasywnym transportu wody w roślinie kluczowe jest:

A) Parcie korzeniowe

B) Transpiracja

C) Energia z ATP

D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe

E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

4.

Składanie liści mimozy pod wpływem ich dotknięcia jest przykładem:

A) Tropizmu ujemnego

B) Nyktynastii

C) Tigmotropizmu

D) Tigmonastii

E) Taksji

5.

Transpiracja kutykularna może być większa od transpiracji szparkowej u:

A) Roślin wodnych

B) Sukulentów

C) Traw

D) Drzew iglastych

E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

6.

U większości roślin otwarcie aparatów szparkowych stymulowane jest:

A) Dostępnością wody

B) Światłem

C) Niskim stężeniem CO2

D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe

E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

7.

Optymalnym stanem dla gospodarki wodnej roślin jest:

A) Ujemny bilans wodny

B) Zrównoważony bilans wodny

C) Dodatni bilans wodny

D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

8.

Proces transportu asymilatów w roślinie jest:

A) Procesem aktywnym, wymagającym energii pochodzącej z ATP

B) Procesem biernym zależnym od transpiracji

C) Procesem aktywnym zależnym od parcia korzeniowego

D) Procesem biernym zależnym od energii pochodzącej z promieniowania słonecznego

E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

9.

Pewna roślina wytwarza owoce zjadane przez jeden gatunek ptaka, dzięki czemu ptak ten wydalając jej nasiona z odchodami umożliwia jej rozsiewanie. Zauważono, że nasiona tej rośliny po wyizolowaniu z owocu pomimo zapewnienia optymalnych warunków nie kiełkują, podczas gdy wydalone z odchodami ptaka rozwijają się prawidłowo. Przyczyną tego zjawiska może być:

A) Duża ilość substancji odżywczych znajdująca się w odchodach zapewniająca optymalne warunki do kiełkowania

B) Zapewnienie optymalnej wilgotności przez odchody ptaka

C) Gruba łupina nasienna mająca chronić nasiona przed strawieniem, a jednocześnie uniemożliwiająca kiełkowanie przed przejściem przez przewód pokarmowy ptaka

D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe

E) Wszystkie powyższe odpowiedzi stanowią prawidłowe wyjaśnienie tego zjawiska

10.

Wskaż zdanie, które prawidłowo opisuje transport asymilatów w roślinie:

A) Wytworzona w procesie fotosyntezy glukoza jest transportowana przez floem do organów odbiorczych, gdzie służy m.in. do syntezy skrobi

B) We floemie jako główny cukier transportowana jest sacharoza, która w organach docelowych zostaje rozłożona i służy m.in. do syntezy skrobi

C) Transport aktywny w czasie rozprowadzania asymilatów w roślinie zachodzi tylko na etapie załadunku floemu.

D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

11.

W trakcie doświadczenia na pewnym gatunku zboża, jego siewki poddano działaniu zimna w taki sposób, że w pierwszej grupie siewek schłodzono całe rośliny, w drugiej jedynie wierzchołki wzrostu łodygi, a w trzeciej pozostałe części roślin poza wierzchołkiem wzrostu. Po określonym czasie zauważono, że zakwitają tylko rośliny z dwóch pierwszych wyżej opisanych grup. Które z poniższych wniosków można wyciągnąć na podstawie tego doświadczenia?

A) Wykorzystanym gatunkiem zboża było żyto

B) Badana odmiana zboża była ozima

C) Miejscem percepcji zimna u badanej rośliny jest stożek wzrostu łodygi

D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

E) Obserwacje w opisanym doświadczeniu nie mogły zostać przeprowadzone, ponieważ zboża nie zakwitają

12.

Do hormonów roślinnych nie należą:

A) Auksyny

B) Cytokininy

C) Etylen

D) Substancje wymienione w podpunkcie B i C nie należą do hormonów roślinnych

E) Wszystkie wymienione substancje należą do hormonów roślinnych

13.

Zaznacz, który z poniższych zestawów zawiera tylko określenia dotyczące odpowiedzi roślin na bodziec ukierunkowany:

A) Fototropizm, geotropizm, chemotropizm

B) Nyktynastia, heliotropizm, fototropizm

C) Fototaksja, sejsmonastia, geotropizm

D) Tigmotropizm, chemotaksja, nyktynastia

E) Żaden z powyższych zestawów nie zawiera określeń dotyczących tylko odpowiedzi na bodziec kierunkowy

14.

Zjawisko biegunowości (polarności) rośliny polega na ustaleniu bieguna pędowego oraz korzeniowego rośliny we wczesnych fazach jej rozwoju. Zgodnie z założeniami tego zjawiska efektem doświadczenia polegającego na powieszeniu za jeden z końców uciętego fragmentu gałązki wierzbowej w ciemnym i wilgotnym pomieszczeniu będzie:

A) Rozwój korzeni zawsze na dolnym biegunie gałązki, zaś pędów zawsze na górnym

B) Rozwój korzeni zawsze na górnym biegunie gałązki, zaś pędów zawsze na dolnym

C) Rozwój korzeni zawsze na biegunie, który pierwotnie w roślinie znajdował się bliżej systemu korzeniowego, zaś rozwój pędów na biegunie przeciwnym, bez względu na ułożenie fragmentu gałązki

D) Rozwój tylko korzeni w różnych miejscach fragmentu gałązki

E) Rozwój tylko pędów w różnych miejscach fragmentu gałązki

15.

Wskaż prawidłowe wyjaśnienie znaczenia auksyn w ruchach roślin:

A) Nierównomierne rozłożenie auksyn w organach roślinnych skutkuje zmianami napięcia turgorowego komórek w ich obrębie prowadząc do wystąpienia ruchów nastycznych

B) Nierównomierne rozłożenie auksyn w organach roślinnych skutkuje ich nierównomiernym wzrostem prowadząc do wystąpienia w ich obrębie ruchów tropicznych

C) Auksyny odpowiedzialne są zarówno za ruchy nastyczne jak i tropiczne jednak w innym mechanizmie niż podane powyżej

D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe

E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, ponieważ auksyny nie biorą udziału w ruchach roślin

16.

Nadmierne nawożenie roślin ma swoje negatywne skutki nie tylko ekologiczne jak np. prowadzenie do eutrofizacji pobliskich zbiorników wodnych, ale również może negatywnie wpłynąć na same rośliny poddane nawożeniu. Zaznacz, która z poniższych odpowiedzi prawidłowo opisuje możliwy mechanizm działania zbyt wysokiej dawki nawozu na rośliny:

A) Zbyt wysoka dawka nawozu może nadmiernie przyspieszyć metabolizm rośliny, co może spowodować jej śmierć

B) Zbyt wysoka dawka nawozu mineralnego może stanowić dobre środowisko rozwoju dla potencjalnych szkodników

C) Zbyt wysoka dawka nawozu może skutkować hipertonicznością roztworu glebowego i niemożnością pobrania wody przez roślinę

D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe

E) Pytanie zostało błędnie sformułowane, ponieważ żadna dawka nawozu nie jest szkodliwa dla roślin

17.

Pierwiastkiem niezbędnym roślinom z racji współtworzenia cząsteczki chlorofilu jest:

A) Magnez

B) Żelazo

C) Chlor

D) Wapń

E) Żaden z wymienionych

18.

W trakcie kiełkowania zarodek rośliny może wykorzystywać substancje zapasowe zgromadzone w:

A) Bielmie

B) Liścieniach

C) Łupinie nasiennej

D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe

E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

19.

Rośliny cieniolubne przystosowały się do życia w środowisku o niskim natężeniu światła. Poddanie ich działaniu silnego oświetlenia powyżej wartości optymalnych może spowodować:

A) Zahamowanie procesu fotosyntezy

B) Silny wzrost wydajności fotosyntezy w stosunku liniowym do wzrostu intensywności oświetlenia

C) Zwiększenie stosunku CO2 wydalonego do asymilowanego

D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe

E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

20.

Na intensywność fotosyntezy nie wpływa:

A) Temperatura

B) Oświetlenie

C) Stężenie CO2

D) Dostępność w środowisku Fe, Mg i N

E) Wszystkie wymienione wyżej czynniki wpływają na intensywność fotosyntezy

Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów