Fizjologia roślin II

1.

Najbardziej wydajne w procesie fotosyntezy u roślin jest światło:

A) Zielone
B) Żółte
C) Niebieskie
D) Zielone i żółte
E) Tylko czerwone światło jest wykorzystywane w procesie fotosyntezy
2.

Pamiętając, że potencjał wodny jest różnicą między ciśnieniem hydrostatycznym (turgorowym), a osmotycznym zaznacz prawidłowe twierdzenia:

A) Najwyższy potencjał wodny ma czysta woda
B) Woda przemieszcza się w roślinie od niższego do wyższego potencjału wodnego
C) Woda przemieszcza się w roślinie od wyższego do niższego potencjału wodnego
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
3.

Transport wody w poprzek korzenia odbywa się:

A) Drogą symplastyczną dzięki zjawisku osmozy
B) Drogą apoplastyczną dzięki zjawiskom dyfuzji i pęcznienia
C) Poprzez drewno dzięki zjawisku kohezji i adhezji
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
4.

Pojęciem wernalizacji określamy zjawisko polegające na:

A) Rozsiewaniu zarodników roślin niższych
B) Aktywacji kwitnienia u niektórych roślin pod wpływem niskiej temperatury
C) Zniesieniu spoczynku względnego nasion poprzez niską temperaturę
D) Rozpoczęciu kwitnienia roślin wieloletnich po okresie podwyższonej temperatury
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
5.

Mechanizm otwierania aparatów szparkowych związany jest z:

A) Odpływem wody z komórek szparkowych
B) Napływem jonów K+ i Cl- do komórek szparkowych
C) Rozkładem skrobi do glukozy w komórkach szparkowych
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
6.

Według hipotezy przepływu masowego, aktywny transport sacharozy następuje:

A) W trakcie załadunku floemu
B) Podczas przepływu przez rurki sitowe
C) W czasie rozładunku floemu w organach docelowych
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
7.

Skaryfikacja jest to:

A) Proces wytwarzania tkanki kallusowej po zranieniu rośliny
B) Rozwinięcie przez roślinę mechanizmów odstraszających potencjalne szkodniki
C) Zabieg polegający na uszkodzeniu nieprzepuszczalnej łupiny nasiennej celem ułatwienia kiełkowania
D) Występowanie odmiennych gatunków roślin na różnych głębokościach w zbiorniku wodnym
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
8.

Imbibicja jest to:

A) Intensywne pobieranie wody przez koloidy nasienia w pierwszej fazie kiełkowania
B) Pęcznienie koloidów będące głównym mechanizmem napędowym dla transportu wody w roślinie
C) Inne określenie na proces gutacji
D) Zjawisko zwiększające wydajność fotosyntezy u roślin typu CAM
E) Zjawisko zahamowania wzrostu pędów bocznych przez auksyny wydzielane przez stożek wzrostu pędu głównego
9.

U roślin dnia długiego aktywna forma fitochromu:

A) Powstaje w wyniku przekształcenia nieaktywnej formy fitochromu pod wpływem światła czerwonego i hamuje kwitnienie
B) Powstaje w wyniku przekształcenia nieaktywnej formy fitochromu pod wpływem światła czerwonego i stymuluje kwitnienie
C) Powstaje z przekształcenia nieaktywnej formy fitochromu w ciemności i hamuje kwitnienie
D) Powstaje w wyniku przekształcenia nieaktywnej formy fitochromu w ciemności i stymuluje kwitnienie
E) Powstaje w wyniku przekształcenia nieaktywnej formy fitochromu pod wpływem światła niebieskiego
10.

Fitohormony te regulują podziały komórkowe, stymulują kiełkowanie, rozwój pąków bocznych i hamują procesy starzenia organów roślinnych. Są produkowane w komórkach merystemów roślinnych, głównie korzenia. Powyższy opis dotyczy:

A) Auksyn
B) Giberelin
C) Cytokinin
D) ABA
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
11.

Spośród poniższych grup substancji wybierz te, które mają udział w rozwijaniu odporności roślin na szkodniki lub choroby:

A) Kwas salicylowy i metylosalicylany
B) Oligosacharyny
C) Systemina i oligosacharyny
D) Jasmonidy i kwas salicylowy
E) Wszystkie wyżej wymienione
12.

Owadożerność u roślin takich jak rosiczki czy dzbaneczniki rekompensuje tym roślinom niedobór w glebie głównie:

A) Azotu
B) Aminokwasów
C) Wapnia
D) Fosforanów
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
13.

Heliotropizm:

A) Jest rodzajem reakcji fototropicznej
B) Jest zjawiskiem polegającym na obracaniu się liści i kwiatów niektórych roślin wraz za pozorną wędrówką słońca po niebie, zapewniając stale optymalne oświetlenie tych organów
C) Przyczyną ruchów heliotropicznych mogą być wygięcia ogonków liściowych lub ruchy turgorowe w obrębie komórek motorycznych w poduszeczkach u nasady ogonków liściowych
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
14.

Retardanty wzrostu roślin wykorzystywane są w ogrodnictwie w celu uzyskania roślin niższych i bardziej zwartych, bądź też w rolnictwie jako środek zapobiegający wyleganiu zbóż (tzw. antywylegacze). Wskaż poprawne twierdzenia dotyczące retardantów:

A) Retardanty skracają długość międzywęźli zbóż dzięki czemu stają się one niższe i bardziej odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne
B) Działanie retardantów polega najczęściej na blokowaniu syntezy giberelin lub hamowaniu ich działania
C) Środki te zmniejszają plon roślin i mają znaczne toksyczne działanie na człowieka
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
15.

Rośliny polikarpiczne charakteryzują się:

A) Wytwarzaniem owoców złożonych
B) Wielokrotnym owocowaniem w trakcie życia rośliny
C) Wytwarzaniem owoców bez nasion
D) Wytwarzaniem wielu owoców z jednego kwiatu
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
16.

Susza fizjologiczna u roślin może wynikać z:

A) Braku wody w glebie
B) Wysokiego zasolenia gleby
C) Zbyt niskiej temperatury gleby
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
17.

Przejawem parcia korzeniowego jest:

A) Gutacja
B) Transpiracja
C) Płacz roślin
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
18.

Zaznacz twierdzenie prawidłowo opisujące system korzeniowy kaktusów:

A) Jest on rozległy i położony tuż pod powierzchnią ziemi, tak aby wyłapać szybko wysychającą i przenikającą przez piasek wodę z rosy lub opadów
B) Sięga głęboko w głąb ziemi aż do wód gruntowych zapewniając roślinie stały dostęp do wody
C) Jest słabo rozwinięty, ponieważ rośliny te magazynują wodę zdobytą w trakcie krótko trwających i rzadkich opadów, natomiast w pozostałym okresie nie jest im potrzebny
D) System korzeniowy tych roślin jest rozwinięty niezwykle dobrze i stanowi dodatkowy magazyn wody dla rośliny
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
19.

Hormonami roślinnymi, które biorą udział w wychodzeniu nasion ze stanu spoczynku oraz stymulującymi wytwarzanie enzymów trawiących substancje zapasowe zgromadzone w bielmie są:

A) Kwas indolilo-3-octowy i kwas fenylooctowy
B) Cytokininy
C) Gibereliny
D) Jasmonidy
E) Brasynosteroidy
20.

Wskaż fałszywe twierdzenie dotyczące auksyn:

A) Są to hormony roślinne stymulujące wzrost wydłużeniowy komórek roślinnych oraz odpowiadające za utrzymanie dominacji wierzchołkowej i ruchy tropiczne
B) Mogą być wykorzystywane do uzyskiwania owoców partenokarpicznych
C) Niektóre syntetyczne auksyny mogą być wykorzystywane jako herbicydy, ze względu na większą wrażliwość na ich działanie roślin dwuliściennych niż jednoliściennych
D) Są stosowane w tzw. ukorzeniaczach
E) Odpowiadają za zrzucanie liści i opadanie owoców
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów