Biochemia II

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

Który z poniższych pierwiastków wchodzi w skład witaminy B12:

A) Miedź
B) Żelazo
C) Kobalt
D) Wapń
E) Magnez
2.

Monomerem w cząsteczce chityny jest:

A) Glukoza
B) N-acetyloglukozoamina
C) Fruktoza
D) Celuloza
E) Galaktoza
3.

Amylopektyna (frakcja wchodząca w skład skrobi) i glikogen mają strukturalnie i funkcjonalnie wiele wspólnego. Zaznacz twierdzenia prawdziwe zarówno dla amylopektyny jak i glikogenu:

A) Zbudowane są z cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami α-1,4-glikozydowymi
B) W ich cząsteczkach występują wiązania α-1,6-glikozydowe powodujące rozgałęzianie się cząsteczki
C) Mają podobną liczbę rozgałęzień i długość łańcuchów bocznych
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
4.

Do aminokwasów egzogennych dla człowieka nie należy:

A) Alaninia
B) Tryptofan
C) Metionina
D) Lizyna
E) Fenyloalanina
5.

Które wiązania lub oddziaływania nie biorą udziału w utrzymywaniu struktury trzeciorzędowej białka:

A) Mostki disiarczkowe
B) Wiązania wodorowe
C) Wiązania jonowe
D) Oddziaływanie hydrofobowe
E) Wszystkie wyżej wymienione biorą udział w utrzymywaniu struktury trzeciorzędowej białka
6.

Jest to grupa białek globularnych, dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Stanowią m.in. składnik surowicy krwi gdzie odpowiadają za transport różnych drobnocząsteczkowych substancji oraz utrzymywanie ciśnienia onkotycznego osocza. Powyższy opis dotyczy:

A) Globulin
B) Albumin
C) Hemoglobiny
D) Histonów
E) Lipoprotein
7.

Wartość stałej Michaelisa określa:

A) Maksymalną szybkość zachodzenia reakcji enzymatycznej
B) Stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej osiąga 50% szybkości maksymalnej
C) Stężenie enzymu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej osiąga 50% szybkości maksymalnej
D) Stężenie produktu po 10 min zachodzenia reakcji enzymatycznej w ustalonych warunkach
E) Jest wartością przypisaną danemu enzymowi i nie ulega zmianie bez względu na warunki przebiegu reakcji i obecność inhibitorów
8.

Pacjentom zatrutym metanolem podaje się w ramach leczenia zatrucia alkohol etylowy. Najtrafniejsze wyjaśnienie takiego postępowania to:

A) Chęć zapobiegnięcia zespołowi odstawiennemu
B) Alkohol etylowy pobudza produkcję enzymów wątrobowych co przyspiesza metabolizm metanolu
C) Etanol konkurując o miejsce aktywne dehydrogenazy alkoholowej spowalnia utlenianie metanolu do toksycznego aldehydu mrówkowego
D) Etanol będąc inhibitorem allosterycznym pewnych enzymów wątrobowych spowalnia metabolizm metanolu do toksycznych produktów
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna, ponieważ alkoholu etylowego nie podaje się osobom zatrutym metanolem
9.

Wskaż nieprawidłowe zestawienie nazwy enzymu z klasą, do której należy lub zaznacz odpowiedź E:

A) Dehydrogenaza mleczanowa – oksydoreduktaza
B) Polimeraza DNA I – ligaza
C) Amylaza – hydrolaza
D) Dekarboksylaza aminokwasów – liaza
E) Wszystkie powyższe podpunkty przedstawiają prawidłowe zestawienia enzymu z jego klasą
10.

Pierwszym trwałym związkiem powstającym w wyniku asymilacji CO2 u kukurydzy jest:

A) Szczawiooctan
B) Fosfoenolopirogronian
C) Fosfoglicerynian
D) Pirogronian
E) Glukoza
11.

Spośród niżej wymienionych zaznacz zestaw zawierający tylko związki zawierające wiązania wysokoenergetyczne:

A) AMP, ADP, ATP
B) ADP, ATP, fosfoenolopirogronian
C) Acetylo-CoA, fosfokreatyna, GMP
D) 1,3-bisfosfoglicerynian, acylo-CoA, glukoza
E) Żaden z powyższych zestawów nie zawiera tylko związków zawierających wiązania wysokoenergetyczne
12.

W pewnym doświadczeniu hodowlę komórek zwierzęcych umieszczono w atmosferze zawierającej izotop tlenu inny niż dominujący w niemodyfikowanej atmosferze. Zaznacz, w której substancji, będącej metabolitem hodowanych komórek, spodziewasz się znaleźć ten izotop najwcześniej:

A) Wodzie metabolicznej
B) CO2
C) Glukozie
D) ATP
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
13.

Wskaż nieprawidłowe twierdzenie dotyczące cyklu pentozofosforanowego:

A) Jest to szlak enzymatycznej degradacji glukozy, alternatywny do glikolizy
B) Dostarcza NADPH do biosyntez np. tłuszczów i steroli
C) Dostarcza NADH do łańcucha oddechowego
D) Odpowiada m.in. za powstawanie pentoz wchodzących w skład kwasów nukleinowych
E) Odpowiedzi B i D nieprawidłowo opisują ten cykl
14.

U zwierząt do substratów wykorzystywanych w procesie glukoneogenezy nie należy(ą):

A) Kwas mlekowy
B) Aminokwasy glukogenne
C) Glicerol
D) Kwasy tłuszczowe
E) Wszystkie wyżej wymienione substancje mogą poprzez szlaki glukoneogenezy dać początek glukozie
15.

Wskaż prawidłowe informacje dotyczące fotooddychania zachodzącego u roślin:

A) Jest to proces zachodzący w obecności światła i polegający na pobieraniu O2 i wydalaniu CO2 przez komórki fotosyntetyzujących roślin
B) Obniża ono wydajność fotosyntezy
C) Może mieć znaczenie ochronne w warunkach zbyt dużego natężenia światła, gdyż zużywając nadmiar siły redukcyjnej (NADPH) zapobiega uszkodzeniu aparatu fotosyntetycznego
D) Tylko odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
16.

Niektóre rośliny oraz tkanka tłuszczowa brunatna potrafią generować znaczne ilości ciepła. Komórki wymienionych tkanek posiadają zwiększoną liczbę motochondriów. Prawidłowe wyjaśnienie sposobu generowania ciepła w tym przypadku przedstawia podpunkt:

A) Znaczne nagromadzenie mitochondriów umożliwia syntezę zwiększonych ilości ATP, które zostaje zużyte na ogrzanie tkanek
B) Specjalne białka kanałowe wbudowane w błonę wewnętrzną mitochondriów przepuszczają protony, przez co energia pochodząca z transportu elektronów i odpowiedzialna tym samym za powstanie gradientu protonowego zostaje zamieniona w ciepło z pominięciem syntezy ATP
C) Duża ilość produkowanego ciepła wynika wyłącznie ze spalania kwasów tłuszczowych, co prowadzi do nagromadzenia większych ilości ATP
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, ponieważ rośliny nie są zdolne do produkcji ciepła, natomiast tkanka tłuszczowa może jedynie zatrzymywać ciepło, nie zaś je produkować
17.

Organizm ludzki zużywając aminokwasy musi pozbywać się toksycznego dla niego jonu amonowego. Czyni to włączając go w tzw. cykl mocznikowy służący syntezie mniej toksycznego produktu jakim jest mocznik. W trakcie przemian aminokwasów przemieszczenie grupy aminowej oraz uwolnienie jej w postaci jonu amonowego zachodzi dzięki:

A) Tylko reakcjom transaminacji
B) Tylko reakcjom deaminacji
C) Reakcjom deaminacji, które mogą być poprzedzone reakcjami transaminacji
D) Zawsze reakcjom transaminacji i w przypadku niektórych aminokwasów także deaminacji
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
18.

Najbardziej energochłonnym sposobem wydalania zbędnych produktów przemiany materii jest, spośród niżej wymienionych, wydalanie ich w postaci:

A) Amoniaku
B) Mocznika
C) Kwasu moczowego
D) Synteza produktów B i C jest równie wysoko energochłonna
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, ponieważ synteza powyższych metabolitów nie wymaga dodatkowych nakładów energii
19.

Fosforylacja fotosyntetyczna cykliczna wykorzystywana jest przez niektóre bakterie, a także może zachodzić w pewnych warunkach u roślin. Różni się ona od fosforylacji niecyklicznej, zachodzącej zwykle u roślin:

A) Syntezą jedynie NADPH, bez produkcji ATP
B) Syntezą jedynie ATP, bez produkcji NADPH
C) Brakiem hydrolizy wody
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
20.

Najwyższe stężenie jonów H+ możemy odnotować w następujących miejscach spośród niżej wymienionych:

A) Stromie chloroplastów oraz matrix mitochondriów
B) Stromie chloroplastów oraz przestrzeni perymitiochondrialnej
C) Przestrzeni tylakoidu i matrix mitochondriów
D) Przestrzeni tylakoidu i przestrzeni perymitochondrialnej
E) Odpowiedzi A i D są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów