Układ odpornościowy II

1.

Wskaż nieprawidłowe twierdzenie dotyczące grasicy:

A) Jest to gruczoł znajdujący się w śródpiersiu górnym, tuż za mostkiem
B) Jest kluczowym organem odpowiedzialnym za dojrzewanie limfocytów B
C) Organ ten ulega zanikowi po okresie dojrzewania
D) Komórki tego organu produkują tymozynę, będącą hormonem regulującym dojrzewanie limfocytów
E) Wszystkie powyższe twierdzenia prawidłowo opisują grasicę
2.

Do funkcji śledziony u człowieka nie należy:

A) Usuwanie starych i defektywnych krwinek
B) Niszczenie bakterii otoczkowych
C) Stanowi jedno z miejsc produkcji przeciwciał przez bytujące w jej obrębie limfocyty B
D) Erytropoeza w ok. 3-7 miesiącu życia płodowego
E) Wszystkie powyższe podpunkty prawidłowo przedstawiają funkcje śledziony w organizmie człowieka
3.

Wśród obecnych we krwi przeciwciał dominuje klasa:

A) IgA
B) IgM
C) IgG
D) IgE
E) IgD
4.

Reakcja alergiczna jest złożonym procesem, w którym bierze udział kilka głównych elementów. Spośród poniższych wybierz prawidłowy opis przebiegu reakcji alergicznej na pyłki:

A) Fagocytoza pyłku przez makrofagi => prezentacja antygenu limfocytom T pomocniczym => aktywacja limfocytów B => produkcja przeciwciał przeciwko komórkom tucznym i uwolnienie histaminy
B) Ekspozycja na pyłek i stymulacja produkcji swoistych przeciwciał w klasie IgE => przeciwciała IgE łączą się fragmentami stałymi z błoną komórek tucznych obecnych w błonach śluzowych dróg oddechowych => połączenie alergenu z obecnymi na komórkach tucznych przeciwciałami IgE => aktywacja komórek tucznych prowadząca do uwolnienia histaminy i innych substancji, a przez to do reakcji alergicznej
C) Fagocytoza ziaren pyłku przez komórki tuczne => stymulacja uwolnienia histaminy przez komórki tuczne => produkcja przeciwciał w klasie IgE odpowiedzialnych za reakcję alergiczną
D) Ekspozycja na pyłek i produkcja swoistych przeciwciał w klasie IgE => przeciwciała IgE łączą się fragmentami zmiennymi z komórkami tucznymi => aktywacja komórek tucznych i uwolnienie histaminy oraz innych substancji => reakcja alergiczna
E) Odpowiedzi A i D prawidłowo przedstawiają schemat odpowiedzi alergicznej
5.

Komórka dendrytyczna:

A) Należy do tzw. profesjonalnych komórek prezentujących antygeny, przeprowadza fagocytozę i prezentuje antygeny limfocytom
B) Stanowi łącznik między układem nerwowym, a odpornościowym
C) Wytwarza przeciwciała
D) Produkuje i wydziela neurotransmitery w odpowiedzi na patogeny
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
6.

Do mediatorów stanu zapalnego nie należą:

A) Cytokiny
B) Prostaglandyny
C) Leukotrieny
D) Histamina
E) Wszystkie wyżej wymienione substancje należą do mediatorów stanu zapalnego
7.

Przez nieuszkodzoną barierę łożyskową mogą przechodzić przeciwciała klasy:

A) IgA
B) IgG
C) IgM
D) IgD
E) Żadne przeciwciała nie mogą przechodzić przez nieuszkodzoną barierę łożyskową
8.

Do przenikania neutrofilów przez ściany naczyń włosowatych do miejsca procesu zapalnego dochodzi dzięki obecności na powierzchni aktywowanych komórek śródbłonka:

A) Integryn
B) Selektyn
C) Desmosomów
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
9.

W przypadku gdy matka posiada grupę krwi Rh(-), a dziecko Rh(+), może dojść do konfliktu serologicznego między matką, a płodem. Dzieje się tak znacznie częściej w trakcie drugiej i kolejnych ciąż zagrożonych konfliktem. Dzieje się tak ponieważ:

A) Matka wytwarza przeciwciała anty-Rh dopiero gdy jej układ immunologiczny zetknie się z krwią dziecka, a to dzięki barierze łożyskowej dzieje się dopiero z chwilą porodu. Dlatego najczęściej dopiero w trakcie kolejnych ciąż matka produkuje przeciwciała, co zagraża powikłaniami ciąży.
B) Przeciwciała anty-Rh są naturalnie obecne we krwi osoby Rh(-), podobnie jak w przypadku grup głównych, jednak dopiero po kolejnym kontakcie matki z krwią Rh(+) są one zdolne do przekroczenia bariery łożyskowej
C) Konflikt serologiczny i choroba hemolityczna płodu może wystąpić tylko w przypadku uszkodzenia bariery łożyskowej, a ta sytuacja zdarza się częściej w przypadku kolejnych ciąż
D) Kolejne porody osłabiają organizm matki, który nie jest w stanie zwalczyć patologicznej reakcji przeciwko krwinkom płodu
E) Podana w treści zadania zależność w praktyce nie występuje i konflikt serologiczny ujawnia się z równą częstością w trakcie pierwszej jak i kolejnych ciąż
10.

Diapedeza jest to:

A) Proces aktywacji limfocytów B przez limfocyty T pomocnicze w czasie infekcji
B) Proces dojrzewania limfocytów B w grasicy
C) Proces czynnego przechodzenia neutrofili i monocytów przez szczeliny między komórkami naczyń włosowatych
D) Stan uśpienia komórek pamięci układu odpornościowego
E) Proces inwazji bakteryjnej przez wrota zakażenia
11.

Interferony mogą być wydzielane przez:

A) Leukocyty
B) Fibroblasty
C) Limfocyty
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
12.

Monocyty są prekursorami:

A) Limfocytów
B) Neutrofili
C) Komórek tucznych
D) Makrofagów
E) Nie są prekursorami żadnych z powyższych komórek
13.

Osłabione, lecz żywe bakterie wchodzą w skład szczepionki przeciwko:

A) Polio
B) Gruźlicy
C) Grypie
D) Odrze
E) Wszystkich wyżej wymienionych
14.

Pojedyncze przeciwciało składa się z:

A) Dwóch łańcuchów lekkich i dwóch łańcuchów ciężkich
B) Jednego łańcucha ciężkiego i dwóch łańcuchów lekkich
C) Fragmentów stałych odpowiedzialnych za wiązanie przeciwciała z antygenem oraz fragmentów zmiennych warunkujących klasę przeciwciała
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
15.

Farmakologiczne osłabianie układu odpornościowego może mieć korzystne skutki w przypadku:

A) Pacjentów po przeszczepach
B) Pacjentów chorujących na toczeń rumieniowaty układowy
C) Pacjentów chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
16.

Wskaż nieprawidłową informację dotyczącą układu dopełniacza:

A) Jest zespołem białek obecnych w surowicy krwi i aktywowanych przez kompleksy antygen-przeciwciało
B) Wchodzi w skład swoistej odpowiedzi odpornościowej
C) Aktywacja układu dopełniacza prowadzi do lizy komórek bakteryjnych atakowanych przez białka dopełniacza
D) Aktywne białka dopełniacza działają chemotaktycznie przyciągając komórki układu odpornościowego w miejsce infekcji
E) Wszystkie wyżej wymienione informacje są prawdziwe
17.

Poszczególne typy limfocytów rozróżniamy poprzez:

A) Obserwację mikroskopową żywych, niewybarwionych komórek
B) Obserwację mikroskopową komórek wybarwionych hematoksyliną i eozyną
C) Wykrywaniu obecności odpowiednich białek na powierzchni błony komórkowej
D) Sekwencjonowanie materiału genetycznego zawartego w jądrach komórek
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
18.

Są to komórki będące subpopulacją limfocytów, stanowiące ok. 10% ich ogólnej liczby we krwi. Mają zdolność do naturalnej cytotoksyczności komórkowej, czyli nie wymagającej wcześniejszej immunizacji gospodarza. Atakują głównie komórki zakażone wirusami lub nowotworowe. Powyższy opis dotyczy:

A) Bazofili
B) Komórek NK
C) Limfocytów T cytotoksycznych
D) Limfocytów T supresorowych
E) Limfocytów B
19.

Za odpowiedź typu komórkowego nie odpowiadają:

A) Makrofagi
B) Granulocyty
C) Limfocyty T cytotoksyczne
D) Limfocyty B
E) Wszystkie wyżej wymienione odpowiadają za odporność typu komórkowego
20.

Immunoglobuliny krążące we krwi należą do następującej frakcji białek osocza:

A) Albumin
B) α-1-globulin
C) α-2-globulin
D) γ-globulin
E) Żadnej z wyżej wymienionych
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów