Układ wydalniczy II

1.

Komórki płomykowe są elementem układu wydalniczego:

A) Wirka
B) Dżdżownicy
C) Zwierząt z układem metanefrydialnym
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
2.

Największego odsetka długich pętli Henlego można się spodziewać w nerkach:

A) Rekina
B) Ryby słodkowodnej
C) Wydry
D) Fenka pustynnego
E) Szarańczy pustynnej
3.

Do funkcji nerek człowieka nie należy:

A) Utrzymywanie równowagi kwasowo-zasadowej krwi
B) Synteza erytropoetyny będącej czynnikiem pobudzającym krwiotworzenie
C) Produkcja aktywnej formy witaminy D3
D) Do funkcji nerek nie należą czynności podane w podpunkcie A i C
E) Wszystkie wyżej wymienione czynności są wykonywane przez nerki
4.

Działanie wazopresyny polega na:

A) Indukcji otwarcia kanałów sodowych w cewce dalszej nefronu, a co za tym idzie zwiększeniu resorpcji wody z moczu
B) Indukcji zamknięcia kanałów sodowych w cewce dalszej nefronu, a co za tym idzie zmniejszeniu resorpcji wody z moczu
C) Indukcji wbudowania w błonę komórek cewki dystalnej i zbiorczej akwaporyn, dzięki którym woda jest w większym stopniu resorbowana z moczu
D) Indukcji wbudowania w błonę komórek cewki dystalnej i zbiorczej akwaporyn, dzięki którym woda jest transportowana z miąższu nerki do światła cewki i wydalana z moczem
E) Indukcji zarówno otwarcia kanałów sodowych jak i wbudowania akwaporyn (jak wyżej) co razem prowadzi do zatrzymania wody w organizmie
5.

Podocyty:

A) Są to komórki budujące ściany kanalików nefronu
B) Połączenia pomiędzy ich wypustkami stopowatymi współtworzą barierę filtracyjną kłębuszka nerkowego
C) Są to komórki wyścielające pęcherz moczowy oraz moczowody, tworzące nabłonek wielorzędowy przejściowy
D) Są odpowiedzialne za produkcję reniny
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
6.

Poszczególne elementy nefronu różnią się przepuszczalnością dla wody. Spośród niżej wymienionych zestawień wybierz nieprawidłowe:

A) Kanalik proksymalny – zmienna przepuszczalność dla wody
B) Kanalik dystalny – zmienna przepuszczalność dla wody
C) Część wstępująca pętli Henlego – brak przepuszczalności dla wody
D) Część zstępująca pętli Henlego – całkowita przepuszczalność dla wody
E) Odpowiedzi A i C nieprawidłowo przedstawiają przepuszczalność dla wody elementów nefronu
7.

Prawidłowy rozkład ciśnienia osmotycznego w nerce przedstawia podpunkt:

A) Ciśnienie osmotyczne rośnie wzdłuż nefronu osiągając najwyższe wartości w okolicach kanalika zbiorczego
B) Ciśnienie osmotyczne rośnie wraz ze zbliżaniem się do kory nerki, tak że w rdzeniu jest niskie, a w korze wysokie
C) Ciśnienie osmotyczne rośnie w kierunku rdzenia nerki, tak że w rdzeniu jest najwyższe, zaś w korze niskie
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
8.

Wydzielenie reniny przez nerkę powoduje:

A) Konwersję angiotensynogenu obecnego we krwi do angiotensyny I, a następnie angiotensyny II, która ma działanie naczynioskurczowe i stymuluje wydzielenie aldosteronu przez nadnercza
B) Konwersję angiotensynogenu obecnego we krwi do angiotensyny I, a następnie angiotensyny II, która ma działanie naczyniorozszerzające i stymuluje wydzielenie aldosteronu przez nadnercza
C) W wyżej wymienionym mechanizmie, poprzez działanie aldosteronu zwiększona zostaje resorpcja zwrotna potasu, który pociągając za sobą wodę utrzymuje ciśnienie krwi, a tym samym ukrwienie nerek
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
9.

Wskaż prawidłowy opis działania pętli Henlego nefronu:

A) Ramię zstępujące pętli Henlego jest nieprzepuszczalne dla wody, natomiast przepuszczalne dla Na+ i Cl-, które są resorbowane z moczu, zmniejszając jego osmolarność. Następnie w pętli wstępującej, która jest przepuszczalna dla wody, lecz nie dla jonów, woda przepływa ze światła kanalika do miąższu nerki zwiększając ciśnienie osmotyczne moczu
B) Ramię zstępujące pętli Henlego jest przepuszczalne dla wody, lecz nie dla jonów, co powoduje wypływ wody ze światła kanalika zwiększając ciśnienie osmotyczne przepływającego przezeń moczu. Ramię wstępujące natomiast jest nieprzepuszczalne dla wody, jednak przepuszczalne dla jonów Na+ i Cl-, które są czynnie usuwane ze światła kanalika zmniejszając tym samym osmolarność moczu
C) Ramię zstępujące pętli Henlego jest nieprzepuszczalne dla wody, natomiast przepuszczalne dla jonów K+, które są resorbowane z moczu, zmniejszając jego osmolarność. Następnie w pętli wstępującej, która jest przepuszczalna dla wody, lecz nie dla jonów, woda przepływa ze światła kanalika do miąższu nerki zwiększając ciśnienie osmotyczne moczu
D) Ramię zstępujące pętli Henlego jest przepuszczalne dla wody, lecz nie dla jonów, co powoduje wypływ wody ze światła kanalika zwiększając ciśnienie osmotyczne przepływającego przezeń moczu. Ramię wstępujące natomiast jest nieprzepuszczalne dla wody, jednak przepuszczalne dla glukozy , która jest czynnie usuwana ze światła kanalika zmniejszając tym samym osmolarność moczu
E) Ramię zstępujące pętli Henlego jest nieprzepuszczalne dla wody, natomiast przepuszczalne dla glukozy, która jest resorbowana z moczu, zmniejszając jego osmolarność. Następnie w pętli wstępującej, która jest przepuszczalna dla mocznika, jest on aktywnie przemieszczany do światła kanalika zwiększając ciśnienie osmotyczne moczu
10.

Do zwierząt urykotelicznych należy/ą:

A) Większość gadów
B) Ptaki
C) Liczne ślimaki lądowe
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
11.

Wśród nefronów obecnych w nerce możemy wyróżnić:

A) Nefrony korowe, leżące prawie wyłącznie w korze nerki i stanowiące większość nefronów w nerce człowieka
B) Nefrony rdzeniowe, których pętle wnikają głęboko w rdzeń nerki, odpowiadając za zagęszczanie moczu w większym stopniu niż w nefronach korowych
C) Nefrony korowe i rdzeniowe, różniące się jedynie lokalizacją, lecz nie posiadające różnic w funkcjonowaniu
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, ponieważ wszystkie nefrony znajdują się w korze nerki, stąd brak klasyfikacji wynikającej z ich lokalizacji w nerce
12.

Sekrecja kanalikowa jest procesem odwrotnym do resorpcji i polega na transporcie, aktywnym lub biernym, pewnych substancji do światła kanalika nefronu. Spośród poniższych substancji sekrecji ulegają:

A) Niektóre leki
B) Jony HCO3-
C) Jony potasowe
D) Substancje z podpunktów B i C nie ulegają sekrecji
E) Wszystkie wyżej wymienione substancje ulegają sekrecji kanalikowej
13.

Który z niżej wymienionych kręgowców nie posiada pęcherza moczowego:

A) Struś
B) Nietoperz
C) Jaszczurka zielona
D) Organizmy wymienione w podpunktach A i C nie posiadają pęcherza moczowego
E) Wszystkie wymienione wyżej kręgowce posiadają pęcherz moczowy
14.

Ludzkie nerki produkują w ciągu doby objętość moczu pierwotnego równą w przybliżeniu:

A) 0,5 l
B) 1,5 l
C) 180 l
D) 20 l
E) 1000 l
15.

Mechanizm działania pętli nefronu bezpośrednio tłumaczy koncepcja:

A) Wzmacniacza przeciwprądowego
B) Wymiennika przeciwprądowego
C) Wzmacniacza napięciowego
D) Filtracji
E) Odwróconej osmozy
16.

W moczu zdrowego człowieka nie powinno/a być wykrywane/a:

A) Białko
B) Glukoza
C) Bilirubina
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
17.

Do zwierząt osmokonformistycznych należą:

A) Jamochłony
B) Szkarłupnie
C) Wszystkie ryby morskie
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów