Ekologia i ochrona środowiska I

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

Wskaż zestaw, w którym uporządkowano wzrastająco poziomy złożoności układów biologicznych:

A) Populacja => biocenoza => ekosystem => biom => biosfera
B) Populacja => ekosystem => biocenoza => biom => biosfera
C) Biosfera => biom => ekosystem => biocenoza => populacja
D) Ekosystem => biocenoza => biom => biosfera
E) Biocenoza => populacja => ekosystem => biom => biosfera
2.

Wskaż podpunkt, który najtrafniej wyjaśnia pojęcie ekosystemu:

A) Jest to ogół populacji żyjących na danym terenie
B) Kompletna jednostka ekologiczna obejmująca wszystkie żywe organizmy na danym terenie oraz ich środowisko nieożywione
C) Grupa organizmów jednego gatunku zamieszkująca dany teren w określonym czasie
D) Środowisko nieożywione zamieszkiwane przez różne grupy organizmów
E) Duża jednostka ekologiczna, w skład której wchodzą zespoły organizmów charakterystyczne dla określonego obszaru geograficznego
3.

W ocenie stanu środowiska często wykorzystuje się tzw. gatunki wskaźnikowe (bioindykatory). Aby organizm był dobrym gatunkiem wskaźnikowym powinien:

A) Posiadać szeroki zakres tolerancji na badany czynnik
B) Posiadać wąski zakres tolerancji na badany czynnik
C) Przydatność gatunku nie zależy od jego zakresu tolerancji na badany czynnik, jednak powinien mieć wąski zakres tolerancji na pozostałe czynniki
D) Przydatność gatunku nie zależy od jego zakresu tolerancji na badany czynnik, jednak powinien mieć szeroki zakres tolerancji na pozostałe czynniki
E) Powinien być dobrze rozpowszechnionym w środowisku eurybiontem w stosunku do jak największej liczby badanych czynników
4.

Organizmy na terytorium zajmowanym przez populację mogą mieć różne rozmieszczenie. Wśród głównych typów rozmieszczenia wyróżnia się układ skupiskowy, losowy i równomierny. O typie równomiernym rozmieszczenia osobników w populacji możemy najczęściej powiedzieć w przypadku:

A) Rozmieszczenia owadów na łące
B) Drzew w sadzie
C) Pasieki
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
5.

Ze względu na strukturę wiekową wyróżniamy populacje rozwijające się, ustabilizowane oraz wymierające. Wskaż nieprawidłowy opis jednego z powyższych typów:

A) Populację rozwijającą charakteryzuje relatywnie większy udział osobników młodocianych oraz niski udział osobników starszych
B) Populacja ustabilizowana posiada proporcjonalny udział osobników młodych i starszych, przy czym tych pierwszych jest więcej, a współczynnik przyrostu naturalnego utrzymuje się na stałym poziomie
C) Populacja wymierająca charakteryzuje się relatywnym zmniejszeniem udziału w populacji osobników w wieku przedrozrodczym na rzecz osobników starszych
D) Populację możemy określić jako wymierającą tylko jeżeli w jej strukturze wiekowej całkowicie brakuje osobników w wieku rozrodczym
E) Wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
6.

Mówi się, że gatunki zajmują typowe dla siebie siedliska. Określenie siedliska najlepiej charakteryzuje opis w podpunkcie:

A) Jest to zespół cech środowiska, charakterystyczny dla występowania organizmów danego gatunku
B) Jest to miejsce występowania osobnika(ów) danego gatunku, w ujęciu określonego fragmentu przestrzeni lub powierzchni, gdzie można je spotkać
C) Jest to miejsce i rola danej populacji w strukturze biocenozy
D) Siedlisko jest terminem dotyczącym tylko konkretnego osobnika populacji i określa miejsce jego bytowania w przestrzeni czy na określonym terenie
E) Odpowiedzi A, B i C stanowią prawidłowe wyjaśnienie pojęcia siedliska
7.

Poszczególne populacje lub gatunki mogą oddziaływać między sobą na różne sposoby. Zwykle oddziaływania te dzielimy, ze względu na ich skutki dla oddziałujących ze sobą populacji, na neutralne, antagonistyczne oraz nieantagonistyczne. Zaznacz, która z niżej wymienionych zależności międzygatunkowych nie należy do oddziaływań antagonistycznych lub wybierz odpowiedź E:

A) Drapieżnictwo
B) Pasożytnictwo
C) Konkurencja
D) Amensalizm
E) Wszystkie wyżej wymienione oddziaływania mają charakter antagonistyczny
8.

Konkurencja międzygatunkowa może spowodować:

A) Rozejście się nisz ekologicznych dwóch konkurujących gatunków
B) Wyparcie jednego z konkurujących gatunków
C) Osłabienia obu konkurujących ze sobą populacji
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
9.

W przyrodzie można spotkać wiele zależności między organizmami. Niektóre z nich podejmują swego rodzaju współpracę, jak np. mrówki i mszyce. Mszyce produkując słodką wydzielinę zwabiają mrówki, które ją spożywają i w zamian chronią mszyce przed drapieżnikami. Zarówno jednak mrówki jak i mszyce mogą żyć oddzielnie, bez swojej wzajemnej pomocy. Przytoczona zależność jest przykładem:

A) Amensalizmu
B) Komensalizmu
C) Protokooperacji
D) Mutualizmu
E) Allelopatii
10.

Spośród podanych niżej przykładów wskaż te, które dotyczą sukcesji pierwotnej:

A) Porastanie mchem odsłoniętej powierzchni odłamanego fragmentu skały
B) Zarastanie łąki przez drzewa i krzewy
C) Zarastanie hałd górniczych
D) Zarastanie jeziora
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
11.

Klimaks jest to:

A) Ostatnie ze stadiów sukcesji ekologicznej, charakteryzujące się stabilnością struktury biocenozy oraz zdolnością do trwania w stanie równowagi
B) Ogólny profil klimatyczny danego terenu
C) Zbiór cech biotopu charakterystyczny dla danego zbiorowiska roślinnego
D) Są to takie warunki środowiska, przy których rozpoczęcie sukcesji pierwotnej nie jest możliwe
E) Stadium pośrednie w szeregu przemian sukcesji ekologicznej
12.

Na terenie Wielkiej Brytanii występują dwa gatunki kormoranów: kormoran czarny (Phalocrocorax carbo) oraz kormoran czubaty (P. aristotelis). Oba gatunki charakteryzują się bardzo podobnymi wymaganiami życiowymi, żywią się rybami, gnieżdżą na podobnych siedliskach, na tym samym obszarze. Występują jednak pewne różnice. Kormoran czarny żywi się rybami złapanymi blisko dna, natomiast kormoran czubaty preferuje ofiary złowione bliżej powierzchni. Także miejsca gniazdowania są nieco odmienne. Oba gatunki współegzystują od bardzo dawna i nie zauważono, aby jeden z nich wypierał konkurenta. Na podstawie powyższych informacji można przypuszczać, że:

A) Konkurencja między wymienionymi gatunkami jest bardzo duża, gdyż ich nisze ekologiczne pokrywają się całkowicie
B) Konkurencja między wymienionymi gatunkami jest obecnie niewielka, ponieważ w toku ewolucji gatunki te wyspecjalizowały się w nieco odmiennych kierunkach, dzięki czemu ich nisze ekologiczne rozeszły się
C) Jeden z wymienionych gatunków kormorana najprawdopodobniej wyprze swojego konkurenta w kolejnych latach
D) Współistnienie kormoranów jest przykładem protokooperacji
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
13.

Lisy są dosyć wszechstronnymi zwierzętami pod kątem żywieniowym. Najczęściej żywią się pokarmem zwierzęcym, gryzoniami, królikami czy nawet niekiedy młodymi sarnami. Nie gardzą także rybami, ptakami, a także poziomkami i jagodami. Zgodnie z powyższym opisem lisa można zaliczyć do następującego poziomu troficznego:

A) Konsument I rzędu
B) Konsument II rzędu
C) Konsument III i wyższych rzędów
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Lisa można zaklasyfikować do każdego z wyżej wymienionych poziomów troficznych, w zależności od aktualnie przyjmowanego pokarmu
14.

Który z niżej wymienionych parametrów nie jest charakterystyczny dla populacji:

A) Płodność
B) Liczebność
C) Śmiertelność
D) Struktura płci
E) Wszystkie wyżej wymienione parametry są charakterystyczne dla populacji
15.

Parametrami, które w głównej mierze i w sposób bezpośredni kształtują liczebność populacji są:

A) Migracje i areał przestrzenny
B) Siedlisko i biocenoza
C) Śmiertelność i rozrodczość
D) Biotop i struktura płci
E) Rozrodczość i nisza ekologiczna
16.

Okazało się, że nawet w głębinach morskich, gdzie nie dociera światło słoneczne i panują ekstremalne warunki środowiska możliwy jest rozwój bogatych ekosystemów. Formują się one w pobliżu kominów hydrotermalnych, gdzie woda zasobna jest w siarczki, utleniane przez bakterie chemosyntetyzujące, uzyskujące w ten sposób energię niezbędną do życia. Bakteriami tymi żywią się małże, ślimaki i kraby, a część organizmów wchodzi z nimi w symbiozę. Wymienione bakterie w opisanym ekosystemie są:

A) Producentami
B) Konsumentami I-rzędu
C) Konsumentami II i wyższych rzędów
D) Reducentami
E) Komensalami
17.

Zaznacz spośród poniższych form ochrony przyrody przykłady ochrony czynnej:

A) Koszenie łąk na terenie rezerwatu
B) Reintrodukcja gatunków
C) Utworzenie parku narodowego lub rezerwatu
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są przykładami ochrony czynnej
18.

Pestycyd DDT ze względu na łatwość wiązania się z tłuszczami kumuluje się w organizmach narażonych na kontakt z tą substancją. Jeżeli ekosystem wodny był narażony na działanie tego środka, to po dłuższym czasie stosunkowo największego stężenia DDT spodziewasz się w:

A) Wodzie
B) Planktonie
C) Organizmach drobnych ryb
D) Organizmach ptaków rybożernych
E) Podobne i wysokie stężenia DDT będą notowane we wszystkich organizmach wymienionych w punktach C i D
19.

Na teren Polski został sprowadzony barszcz Sosnowskiego, który miał służyć jako roślina paszowa, jednak w polskich warunkach okazała się ona szkodliwa, a ze względu na dużą inwazyjność szybko zaczęła rozprzestrzeniać się spontanicznie. Opisany przykład działania człowieka można określić jako:

A) Inwazja
B) Introdukcja
C) Reintrodukcja
D) Restytucja
E) Zawleczenie
20.

Spośród poniższych wybierz gaz nie należący do tzw. gazów cieplarnianych:

A) Para wodna
B) Dwutlenek węgla
C) Metan
D) Tlen
E) Odpowiedzi A i D przedstawiają gazy nie należące do grupy gazów cieplarnianych
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów