Ekologia i ochrona środowiska II

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

Według zasady tolerancji Shelforda:

A) Czynnik, którego jest najmniej w środowisku działa ograniczająco na organizm (tzw. prawo minimum)
B) Czynnik, którego jest najwięcej w środowisku działa ograniczająco na organizm (tzw. prawo maksimum)
C) Zarówno nadmiar jak i niedobór czynnika wpływa ograniczająco na organizm
D) Nadmiar danego czynnika nie powoduje dalszej poprawy stanu organizmu, lecz stabilizuje go na poziomie maksymalnym
E) Odpowiedzi A i D prawidłowo wyjaśniają zasadę tolerancji Shelforda
2.

Zgodnie z zasadą Alleego:

A) Mała gęstość rozmieszczenia osobników w populacji może wpływać nań ograniczająco
B) Duża gęstość rozmieszczenia osobników w populacji może wpływać nań ograniczająco
C) Zarówno niedogęszczenie jak i przegęszczenie populacji wpływa nań ograniczająco
D) Niedogęszczenie populacji wpływa nań stymulująco dzięki zniesieniu konkurencji wewnątrzgatunkowej
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
3.

Krzywa przeżywania o charakterze schodkowatym:

A) Może świadczyć o zmianach w przeżywalności osobników populacji w kolejnych stadiach życiowych
B) Często charakteryzuje owady z przeobrażeniem zupełnym
C) Świadczy o tym, że największa śmiertelność dotyka osobników młodych i starych
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
4.

Pojęcie niszy ekologicznej obejmuje:

A) Rolę osobników danego gatunku w biocenozie
B) Wymagania pokarmowe osobników danej populacji
C) Siedlisko osobników danego gatunku
D) Stanowisko występowania osobników danego gatunku
E) Wszystkie wymienione są brane pod uwagę w opisie niszy ekologicznej organizmów
5.

Sosna hodowana w warunkach laboratoryjnych posiada optimum wilgotności w wartościach średnich, jednak w naturze rośnie w środowiskach suchych lub zabagnionych. Wskaż prawdziwe twierdzenie(a) wyjaśniające to zjawisko:

A) Sosna jest wypierana z terenów dla siebie najkorzystniejszych przez inne gatunki drzew, jednak ze względu na szeroki zakres tolerancji potrafi zasiedlać również mniej korzystne tereny
B) Optimum fizjologiczne sosny nie pokrywa się z jej optimum ekologicznym
C) Sosna w środowisku laboratoryjnym inaczej reaguje na czynniki abiotyczne, co skutkuje wzrostem w odmiennych warunkach niż naturalnie
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
6.

Między drapieżnikiem, a ofiarą, podobnie jak w przypadku pasożyta i żywiciela toczy się ciągły wyścig zbrojeń. Wskaż wśród poniższych prawidłowe twierdzenie dotyczące tych relacji:

A) Młode układy drapieżnik-ofiara lub pasożyt-żywiciel często cechują się większą fluktuacją liczebności obu populacji niż w przypadku układów starszych, w których zarówno jedna jak i druga strona wykształciła odpowiednie przystosowania
B) Młode układy drapieżnik-ofiara lub pasożyt-żywiciel cechują się zwykle mniejszymi fluktuacjami liczebności obu populacji niż w przypadku układów starszych, w których osobniki wykształciły agresywniejsze formy ataku lub obrony
C) Zarówno obecność populacji drapieżcy jak i pasożyta może wpływać ograniczająco na atakowaną przezeń populację, zapobiegając tym samym zbyt gwałtownemu wykorzystaniu zasobów środowiska i zakłóceniu równowagi ekosystemu
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Usunięcie drapieżników lub pasożytów z ekosystemu zawsze jest korzystne dla istnienia zagrożonej nimi populacji oraz odpowiedź B jest prawidłowa
7.

Gatunek, którego przedstawiciele rozmnażają się raz w życiu, po czym najczęściej giną określamy mianem:

A) Iteroparycznego
B) Semelparycznego
C) Synantropijnego
D) Krepuskuralnego
E) Reofilnego
8.

Ekoton jest to:

A) Strefa przejściowa pomiędzy dwoma różnymi ekosystemami, charakteryzująca się większą różnorodnością gatunkową niż w przyległych ekosystemach
B) Stadium stabilne ekosystemu, nie podlegające dalszej sukcesji
C) Obszar zajmowany przez dany ekosystem
D) Wydzielony obszar chroniony okalający park narodowy lub park krajobrazowy, mający na celu zmniejszenie wpływów z zewnątrz na chroniony obszar
E) Jedna ze stref troficznych jeziora
9.

Piramida ekologiczna jest graficznym sposobem przedstawienia struktury troficznej ekosystemu zaproponowanym przez Ch. Eltona. Może ona dotyczyć różnych wartości opisujących kolejne poziomy troficzne. Zaznacz w przypadku, której z piramid, jej podstawa (poziom odpowiadający producentom) może być węższa od poziomu leżącego powyżej (odpowiadającego konsumentom I – rzędu):

A) Piramida biomasy
B) Piramida produkcji
C) Piramida liczebności
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, ponieważ poziom odpowiadający producentom zawsze musi być najszerszy, niezależnie od prezentowanej wartości
10.

Który z niżej wymienionych ekosystemów cechuje się największą średnią produkcją pierwotną netto:

A) Otwarty ocean
B) Jeziora i rzeki
C) Rafy koralowe
D) Uprawy rolne (ogółem)
E) Lasy iglaste strefy umiarkowanej
11.

Niektóre pierwiastki krążąc w przyrodzie zostają częściowo zatrzymane w postaci osadów w skorupie ziemskiej. Cykle takie określamy mianem sedymentacyjnych i należą do nich:

A) Obieg azotu
B) Obieg fosforu
C) Obieg wody
D) Obieg wapnia
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
12.

Spośród niżej wymienionych wybierz fałszywy opis strefy biotycznej zbiornika wodnego:

A) Litoral – strefa przybrzeżna charakteryzująca się dobrym nasłonecznieniem oraz dobrze rozwiniętym życiem organicznym.
B) Pelagial – strefa otwartej toni wodnej. Dzieli się na epipelagial (strefa prześwietlona) oraz batypelagial (w jeziorach zwany profundalem – strefa afotyczna, do której nie dociera światło)
C) Bental – poszerzone, lejkowate ujście rzeki, będące wynikiem działania pływów morskich
D) Abisal – strefa głębinowa występująca w morzach i oceanach, sięga od około 1500 m w głąb
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi prawidłowo przedstawiają strefy biotyczne zbiorników wodnych
13.

Pojęciem edafonu określa się:

A) Ogół organizmów żyjących w glebie bądź środowiskach glebopodobnych, które wpływają na jej strukturę i żyzność
B) Plankton występujący w jeziorach
C) Organizmy, które prowadzą osiadły tryb życia przyczepiając się do powierzchni wystających z dna zbiornika wodnego przedmiotów i skał
D) Stefę pływów morskich
E) Najniżej położoną warstwa lasu, w której znajdują się m.in. mchy, grzyby i porosty
14.

Najpóźniej utworzonym parkiem narodowym na terenie Polski jest:

A) Białowieski Park Narodowy
B) Park Narodowy „Ujście Warty”
C) Park Narodowy „Bory Tucholskie”
D) Magurski Park Narodowy
E) Drawieński Park Narodowy
15.

Do parków narodowych na terenie polski, które zostały włączone przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery należą:

A) Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Poleski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy
B) Słowiński Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy
C) Ojcowski Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy
D) Pieniński Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy
E) Odpowiedzi A i B zawierają tylko parki narodowe zaliczane do Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO
16.

Wydmy powstałe w pradolinie Wisły oraz obszary bagienne są charakterystycznymi elementami krajobrazu tego parku. Bagna porośnięte są roślinnością łąkową oraz lasami bagiennymi (lasy olsowe i łęgowe). Najczęściej spotykanym zespołem leśnym w parku jest kontynentalny bór sosnowy świeży. Wśród zwierząt występujących na terenie parku wyróżnić możemy bobry, rysie oraz łosie – będące symbolem parku. Powyższy opis dotyczy:

A) Białowieskiego Parku Narodowego
B) Pienińskiego Parku Narodowego
C) Kampinoskiego Parku Narodowego
D) Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
E) Słowińskiego Parku Narodowego
17.

Międzynarodowa konwencja, której przedmiotem regulacji stał się transgraniczny handel dzikimi zwierzętami, roślinami zagrożonymi wyginięciem oraz produktami z nich powstałymi. Weszła w życie w 1975 r, Polska natomiast ratyfikowała ją w 1991 r. Opis powyższy dotyczy konwencji:

A) Ramsarskiej
B) Waszyngtońskiej
C) Bońskiej
D) Genewskiej
E) Bazylejskiej
18.

Spośród niżej wymienionych zwierząt wybierz zestaw zawierający tylko gatunki objęte całkowitą ochroną gatunkową w Polsce:

A) Pijawka lekarska, zaleszczotek książkowy, modliszka zwyczajna
B) Niepylak apollo, dzięcioł duży, perłoródka rzeczna
C) Kumak nizinny, jaszczurka zielona, traszka grzebieniasta
D) Jesiotr zachodni, okoń pospolity, koza złotawa
E) Wszystkie gatunki podane w podpunktach B i C są objęte całkowitą ochroną gatunkową w Polsce
19.

Spośród niżej wymienionych roślin wybierz zestaw zawierający tylko gatunki objęte całkowitą ochroną gatunkową w Polsce:

A) Prątnik jajowaty, barszcz Sosnowskiego, salwinia pływająca
B) Długosz królewski, poryblin jeziorny, mikołajek nadmorski
C) Brzoza karłowata, pełnik alpejski, sosna błotna
D) Arnika górska, ziarnopłon wiosenny, komosa biała
E) Wszystkie gatunki podane w podpunktach B i C są objęte całkowitą ochroną gatunkową w Polsce
20.

Wskaż prawidłową informację dotyczącą jezior oligotroficznych:

A) Należą do nich wysokogórskie jeziora polodowcowe
B) Charakteryzują się niską produkcją pierwotną oraz wysokim zróżnicowaniem gatunkowym i dużą obfitością organizmów zwierzęcych i roślinnych
C) Fauna zdominowana jest przez beztlenowce
D) Charakteryzuje się dużą zawartością kwasów humusowych, małą różnorodnością gatunkową fauny i flory
E) Odpowiedzi C i D są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów