Chemia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Rozpuszczalność substancji Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Oceń, czy w temperaturze 298 K może istnieć roztwór, w którym stężenie kationów baru wynosi 10−5 mol ⋅ dm−3 , a stężenie anionów siarczanowych(VI) wynosi 10−6 mol ⋅ dm−3 (iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) baru w temperaturze 298 K wynosi KSO = 1,1 ⋅ 10−10 ). Uzasadnij swoje stanowisko.

Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002

Rozwiązanie

1 pkt - za ocenę i uzasadnienie stanowiska, np.:
Może, ponieważ iloczyn stężeń jonów Ba2+ i SO2−4 jest mniejszy od iloczynu rozpuszczalności BaSO4

Zdający nie musi wykonywać obliczeń, ale jeśli je wykonuje to muszą one być poprawne.