Chemia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Metale Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Oblicz

W wodnym roztworze Cu(NO3)2 zanurzono płytkę kadmową o masie 75,0 g. Po pewnym czasie wyjęto ją, osuszono i zważono. Jej masa wynosiła 73,0 g. Stwierdzono, że w warunkach doświadczenia cały wydzielony metal osadził się na płytce.

21.1. (1 pkt)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz i podkreśl właściwy opis spostrzeżenia spośród podanych w nawiasie.

Po zanurzeniu płytki kadmowej do wodnego roztworu Cu(NO3)2 zaobserwowano po dłuższym czasie, że barwa roztworu zmieniła się z (fioletowej na niebieską / bezbarwnej na zieloną / niebieskiej na bezbarwną).

21.2. (2 pkt)

Oblicz, ile gramów każdego z metali zawierała płytka po wyjęciu jej z roztworu. Przyjmij, że proces osadzania metalu na płytce zachodził z wydajnością równą 100%.

Rozwiązanie

21.1. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podkreślenie opisu spostrzeżenia.
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Po zanurzeniu płytki kadmowej do wodnego roztworu Cu(NO3)2 po dłuższym czasie zaobserwowano, że barwa roztworu zmieniła się z (fioletowej na niebieską / bezbarwnej na zieloną / niebieskiej na bezbarwną).

21.2. (0–2)

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyników w odpowiednich jednostkach.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody i:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnych wyników liczbowych
lub
– podanie wyników z niewłaściwą jednostką.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wyniku liczbowego od przyjętych zaokrągleń.

Poprawne rozwiązanie
W roztworze zachodzi reakcja:
Cd + Cu2+ → Cd2+ + Cu
zmiana masy przy roztworzeniu jednego mola kadmu i wydzielaniu jednego mola miedzi (ubytek masy) wynosi:
Δm = 112,41 g – 63,55 g = 48,86 g
zmiana masy płytki wynosi: Δm = 2 g
ze względu na kadm:

112,41 g Cd (ubywa)
x g Cd (ubywa)

48,86 g (zmiana masy płytki)
2 g (zmiana masy płytki)

x = 112,41 g ⋅ 2 g 48,86 g = 4,6 g tyle kadmu się roztworzyło,

Masa metali w płytce po zakończeniu reakcji:
mCd = 75,0 g – 4,6 g = 70,4 (g)
mCu = 73,0 g – 70,4 g = 2,6 (g)