Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Stężenia roztworów Typ: Oblicz

Na etykiecie naczynia z roztworem kwasu ortofosforowego(V) podane są następujące informacje:
Wzór: H3PO4     Stężenie procentowe (w proc. masowych): 85%     Gęstość: 1,71 kg/litr

Oblicz, ile kilogramów czystego kwasu ortofosforowego(V) zawiera 1 litr opisanego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
2 p. – zastosowanie poprawnej metody obliczenia, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z właściwą dokładnością w kilogramach
Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od ewentualnych wcześniejszych zaokrągleń. Należy uznać za poprawne wszystkie wyniki, które są konsekwencją przyjętych przez zdającego poprawnych zaokrągleń.
1 p. – zastosowanie poprawnej metody i:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
– podanie wyniku z niewłaściwą dokładnością
– podanie wyniku w jednostkach innych niż jednostka masy
0 p. – zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania

Przykład poprawnego rozwiązania:

mH3PO4 = cp ∙ mr100% = cp ∙ dr ∙ Vr100%

mH3PO4 = 85% ∙ 1,71 kg/litr ∙ 1 litr100% = 1,45 (kg)