Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Rozpuszczalność substancji Typ: Oblicz

W temperaturze 20°C rozpuszczalność uwodnionego węglanu sodu o wzorze Na2CO3·10H2O wynosi 21,5 grama w 100 gramach wody.

Oblicz, jaki procent masy roztworu nasyconego w temperaturze 20°C stanowi masa soli bezwodnej Na2CO3. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.

Rozwiązanie

Schemat punktacji:
2 p. – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z właściwą dokładnością i w procentach
Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od ewentualnych wcześniejszych zaokrągleń. Należy uznać za poprawne wszystkie wyniki, które są konsekwencją przyjętych przez zdającego poprawnych zaokrągleń. 1 p. – zastosowanie poprawnej metody i:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
– błąd w zaokrągleniu wyniku
– inna niż wymagana dokładność wyniku
– niepodanie wyniku w procentach
0 p. – zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania

Przykład poprawnego rozwiązania:

MNa2CO3 = 106 g ∙ mol–1 i MNa2CO3 ∙ 10H2O = 286 g ∙ mol–1, więc

1 mol Na2CO3
106,0 g Na2CO3
ms Na2CO3


1 mol Na2CO3 ∙ 10H2O
286,0 g Na2CO3 ∙10H2O
21,5 g Na2CO3 ∙ 10H2O

ms = 106,0 g ∙ 21,5 g 286,0 g ⇒ ms = 8,0 g
cp = msmr ∙ 100% = msoli bezwodnejmhydratu + mH2O ∙ 100% = 8,0 g21,5 g + 100 g ∙ 100% = 6,6%