Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Po wrzuceniu 0,720 g magnezu do 0,150 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,120 mol · dm–3 zaszła reakcja opisana równaniem:

Mg + 2H3O+ → Mg2+ + H2 + 2H2O

Oblicz stężenie molowe kwasu solnego w momencie, gdy przereagowało 20% masy magnezu. W obliczeniach przyjmij, że objętość roztworu się nie zmienia. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
2 p. – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z właściwą dokładnością i z właściwą jednostką
Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od ewentualnych wcześniejszych zaokrągleń. Należy uznać za poprawne wszystkie wyniki, które są konsekwencją przyjętych przez zdającego poprawnych zaokrągleń.
1 p. – zastosowanie poprawnej metody i:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
– podanie wyniku z niewłaściwą dokładnością
– podanie wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki
0 p. – zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania

Przykład poprawnego rozwiązania:
ΔmMg = 20% ∙ mMg = 0,2 ∙ 0,720 g = 0,144 g
ΔnMg = ΔmMgMMg = 0,144 g24 g ∙ mol–1
ΔnHCl = 2ΔnMg = 2 ∙ 0,006 mola = 0,012 mol
n0HCl = V ∙ c0HCl = 0,150 dm–3 ∙ 0,120 mol ∙ dm–3 = 0,018 mol
n,HCl = n0HCl – ΔnHCl = 0,018 mol – 0,012 mol = 0,006 mol
c,HCl = n,HClV = 0,006 mol0,150 dm–3 = 0,04 mol ∙ dm–3