Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 18.

Kategoria: Stężenia roztworów Typ: Oblicz

W temperaturze 20°C rozpuszczalność azotanu(V) potasu jest równa 31,9 grama na 100 gramów wody.

Oblicz stężenie molowe nasyconego wodnego roztworu azotanu(V) potasu w temperaturze 20 °C, jeżeli gęstość roztworu jest równa 1,16 g · cm−3 .

Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2004.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z jednostką.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– podanie wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązania
Rozwiązanie I
m = 31,9 g
mr = 100 + 31,9 g = 131,9 g

Cm = 31 ,9 g ⋅ 1160 g ⋅ dm−3−1101 g ⋅ mol ⋅ 131 ,9 g = 2,78 mol · dm–3

Rozwiązanie II
m = 31,9 g
mr = 100 + 31,9 g = 131,9 g

n = mM = 31,9 g101 g ⋅ mol−1 = 0,316 mola

Vr = mrd = 131,9 g1160 g ⋅ dm–3 = 0,114 dm3

Cm = nVr = 2,77 mol · dm–3