Chemia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Spośród jonów o wzorach przedstawionych poniżej wybierz wszystkie, których konfiguracja elektronowa w stanie podstawowym jest taka sama jak konfiguracja elektronowa atomu neonu w stanie podstawowym. Wzory wybranych jonów podkreśl.

Br    Cl    F    K+    Mg2+    Na+    O2–    S2–

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie wszystkich jonów.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
F   Mg2+   Na+   O2–