Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Ekologia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Na wykresie przedstawiono wyniki doświadczenia mającego ustalić zależność między zagęszczeniem populacji kijanek żaby Rana tigrina a tempem ich wzrostu. Kijanki hodowano po 5, 40, 60 i 160 osobników w naczyniach jednakowej wielkości wypełnionych taką samą ilością wody. W czasie doświadczenia utrzymywano takie same dla wszystkich kijanek warunki dotyczące temperatury, oświetlenia, rodzaju i ilości pokarmu.

Sformułuj wniosek dotyczący zależności między zagęszczeniem populacji kijanek żaby Rana tigrina a tempem ich wzrostu.

Rozwiązanie

Za sformułowanie wniosku uwzględniającego badaną zależność – 1 pkt.

Przykład odpowiedzi:

  • tempo wzrostu kijanek maleje ze wzrostem /rośnie ze spadkiem zagęszczenia populacji,
  • im mniejsze zagęszczenie kijanek tym szybszy przyrost / im większe zagęszczenie kijanek tym wolniejszy przyrost masy ciała kijanek.