Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na poniższym schemacie przedstawiono w uproszczeniu wzajemne powiązania procesu fotosyntezy i procesu oddychania u autotrofów fotosyntetyzujących.

a)Uzupełnij opis schematu, wpisując w wyznaczone miejsca nazwy odpowiednich rodzajów energii.
b)Uzasadnij stwierdzenie, że z punktu widzenia energetycznego oddychanie i fotosynteza stanowią dwa przeciwstawne procesy.

Rozwiązanie

a)
Za podanie poprawnych nazw obydwu rodzajów energii – 1 pkt.

Poprawne odpowiedzi:
rodzaje energii przy fotosyntezie: światło / energia świetlna, przy oddychaniu: energia chemiczna / energia ATP / ATP / ciepło (1 pkt).

Uwagi
Do uznania foton zamiast światło.

b)
Za poprawne uzasadnienie – 1 pkt.

Przykład odpowiedzi:
W fotosyntezie energia słoneczna jest kumulowana / gromadzona w wiązaniach związków organicznych natomiast w oddychaniu wskutek utleniania związków organicznych energia jest uwalniana (w postaci ATP i częściowo w postaci ciepła).