Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Mutacje Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Podczas replikacji fragmentu cząsteczki DNA komórki nastąpiła zmiana nukleotydu w jednej z jej nici (zapis poniżej). Nie nastąpiła korekta błędu i fragment cząsteczki DNA będzie podlegał kolejnym replikacjom, podczas których zmiana zostanie przekazana do kolejnych cząsteczek DNA. Zmiana, którą przedstawiono na schemacie to mutacja genowa.

... CACTTAGAA ... nić matrycowa
... GTGAGTCTT ... nić syntetyzowana

Zakreśl na schemacie miejsce, w którym powstała mutacja, i wyjaśnij na czym ona polegała.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • miejsce mutacji:
Mutacja
  • Mutacja ta polega na wstawieniu do nici syntetyzowanej nukleotydu, który nie jest komplementarny do nukleotydu w nici matrycowej (jest to substytucja).

1 p. – za zaznaczenie na schemacie miejsca mutacji i poprawne wyjaśnienie na czym ona polega
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. zaznaczenie na schemacie tylko miejsca mutacji bez wyjaśnienia mutacji lub niepoprawne wyjaśnienie, lub odpowiedź całkowicie niepoprawną