Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Sposób odżywiania się gąbek wymaga nieustającego filtrowania wody. Organizmy te mogą przefiltrować od 100 do 2000 litrów wody w ciągu doby na 10 cm3 swego ciała. Pochłaniają z niej wapń, krzem, bakterie, cząstki zawiesiny organicznej i niektóre zanieczyszczenia, pod warunkiem, że ich stężenie jest niewysokie i nie przekracza wartości krytycznych dla gąbek.

Na podstawie: J. Grzegorek, E. Jastrzębska, E. Pyłka-Gutowska, Zoologia. Podręcznik. dla LO, Warszawa 1997.

Korzystając z tekstu, uzasadnij pozytywne znaczenie gąbek dla środowiska, w którym żyją.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Gąbki są wrażliwe na większe stężenie zanieczyszczeń i dzięki temu mogą być wykorzystywane jako ekologiczny wskaźnik czystości wód.
  • Gąbki przyczyniają się do oczyszczania zbiorników wodnych z martwej materii organicznej i zanieczyszczeń.

Za poprawne uzasadnienie pozytywnego znaczenia gąbek dla środowiska – 1 pkt