Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Nawet całkowita eliminacja homozygot recesywnych nie może doprowadzić do usunięcia allelu recesywnego z puli genowej populacji.
Na wykresie przedstawiono zmniejszanie się częstości allelu recesywnego w kolejnych pokoleniach przy całkowitej eliminacji homozygot recesywnych w każdym pokoleniu.

Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśnij przyczynę zmniejszania się częstości allelu recesywnego w kolejnych pokoleniach.

Rozwiązanie

Za poprawne wyjaśnienie zależności przedstawionej na schemacie – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:
Mimo eliminacji homozygot recesywnych gen recesywny utrzymuje się w populacji, ponieważ mają go heterozygoty, jednak częstość tego allelu w danej populacji maleje, gdyż coraz trudniejsze staje się spotkanie się heterozygot.