Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Cyjanki są związkami trującymi, których śladowe ilości mogą dostać się do organizmu. Działanie toksyczne cyjanków polega na blokowaniu oksydazy cytochromowej, która jest ostatnim ogniwem przenośników elektronów w łańcuchu oddechowym. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono, że już śladowe ilości jonów cyjankowych powodują wzrost stężenia jonów mleczanowych w osoczu krwi.

Na podstawie: http://www.czytelniamedyczna.pl/3462,rozpoznanie-i-leczenie-zatruc-cyjankami-w-okresie-przedszpitalnym.html, „Postępy Nauk Medycznych”, nr 9/2010.

Wyjaśnij związek między działaniem cyjanków a wzrostem stężenia jonów mleczanowych we krwi człowieka.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wyjaśnienie związku pomiędzy działaniem cyjanków a wzrostem stężenia jonów mleczanowych, uwzględniające wzrost intensywności oddychania beztlenowego
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
Cyjanki blokują łańcuch oddechowy, przez co zahamowane zostaje oddychanie tlenowe i wtedy w (niektórych) komórkach zachodzą procesy oddychania beztlenowego, którego produktem są jony mleczanowe (kwas mlekowy).