Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono jedną z faz prawidłowo zachodzącej mitozy w czasie podziału komórki.

a)Określ, czy kariokineza przedstawiona na rysunku zachodzi w komórce roślinnej, czy – w zwierzęcej. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do budowy komórki.

Zachodzi w komórce , ponieważ

b)Podaj, czy dzieląca się komórka przedstawiona na rysunku jest haploidalna, czy – diploidalna. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do liczby chromosomów.

, ponieważ

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za rozpoznanie komórki zwierzęcej i podanie prawidłowego uzasadnienia odnoszącego się do charakterystycznej cechy jej budowy, której nie ma komórka roślinna.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Jest to komórka zwierzęca, ponieważ:

  • jest otoczona tylko / wyłącznie błoną komórkową (a komórki roślinne mają jeszcze ściany komórkowe).
  • brak jest ściany komórkowej, (która jest charakterystyczna dla wszystkich komórek roślinnych).
  • występują w niej centriole (których najczęściej nie posiadają komórki roślin, np. nasiennych).

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za określenie ze jest to komórka haploidalna wraz z prawidłowym uzasadnieniem uwzględniającym liczbę chromosomów na rysunku.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Jest to komórka haploidalna, ponieważ:

  • do biegunów rozchodzi się nieparzysta liczba chromatyd, z których powstanie nieparzysta liczba chromosomów / rozchodzą się 3 chromatydy, z których powstanie nieparzysta liczba chromosomów / powstaną 3 chromosomy.
  • dzieląca się komórka ma 3 chromosomy / nieparzystą liczbę chromosomów.