Biologia - Matura Czerwiec 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 13.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono łuk odruchowy odruchu kolanowego.

13.1. (0–1)

Do kresek narysowanych na schemacie wzdłuż neuronów oznaczonych literą Z dorysuj groty strzałek tak, aby ilustrowały kierunek przepływu impulsu nerwowego w tych neuronach.

13.2. (0–1)

Podkreśl nazwę rodzaju neuronu oznaczonego na schemacie literą X.

neuron czuciowy       neuron pośredniczący       neuron ruchowy

13.3. (0–1)

Oceń, które informacje dotyczące odruchu kolanowego są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Odruch kolanowy jest odruchem dwusynaptycznym. P F
2. Receptor tego odruchu znajduje się w narządzie efektorowym. P F
3. Mięsień prostujący kończynę w stawie kolanowym jest w tym łuku efektorem. P F

Rozwiązanie

13.1. (0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za zaznaczenie na schemacie grotów obu strzałek prawidłowo ilustrujących kierunek przewodzenia impulsu nerwowego.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

13.2. (0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za podkreślenie właściwej nazwy neuronu (neuron czuciowy).
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

neuron czuciowy       neuron pośredniczący       neuron ruchowy

13.3. (0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech stwierdzeń dotyczących odruchu kolanowego.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub brak odpowiedzi.

Rozwiązanie:

1 – F, 2 – P, 3 – P