Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Siarka jest ważnym makroelementem. Rośliny pobierają ją z gleby w postaci jonu siarczanowego (SO42– ). Siarczany w komórkach roślinnych są redukowane i przekształcane w grupę sulfhydrylową (–SH) aminokwasu cysteiny. Do przeprowadzenia tej reakcji konieczne są: ATP i czynnik redukujący – NADH lub NADPH.

a)Podaj, z jakiego procesu zachodzącego w komórkach roślin mogą pochodzić zarówno cząsteczki ATP jak i NADH.
b)Wyjaśnij, na czym polega rola NADH i NADPH jako czynników redukujących w opisanym procesie.

Rozwiązanie

a)
1 p. – za podanie właściwej nazwy procesu

Poprawna odpowiedź:

oddychanie komórkowe

b)
1 p. – za odpowiedź poprawną uwzględniającą przekazywanie elektronów

Poprawna odpowiedź:

NADH / NADPH są źródłem elektronów (i protonów) do redukcji jonu siarczanowego SO42−