Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono przepływ krwi przez jeden z rodzajów naczyń krwionośnych w mięśniu szkieletowym kończyny dolnej. Strzałka górna wskazuje kierunek przemieszczania się krwi, a strzałki w mięśniu – kierunek jego ucisku na naczynie krwionośne.

Naczynie krwionośne
a)Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując nazwę rodzaju naczynia krwionośnego przedstawionego na rysunku oraz cechę, która umożliwia jego rozpoznanie.

Jest to , ponieważ .

b)Wyjaśnij, w jaki sposób mięśnie szkieletowe kończyny dolnej wpływają na przepływ krwi w przedstawionym naczyniu krwionośnym.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Żyła, ponieważ posiada zastawki.

1 p. – za podanie poprawnej nazwy naczynia krwionośnego przedstawionego na rysunku oraz cechy umożliwiającej jego rozpoznanie
0 p. – za odpowiedź niepełną, uwzględniającą tylko nazwę przedstawionego naczynia lub tylko cechę naczynia krwionośnego, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Mięśnie szkieletowe kurcząc się, uciskają na naczynie krwionośne, powodując przepływ krwi w górę kończyny dolnej.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie wpływu mięśni szkieletowych na przepływ krwi w naczyniu krwionośnym kończyny dolnej, uwzględniające skurcz tych mięśni i ich ucisk na naczynie
0 p. – za odpowiedź, która nie uwzględnia roli mięśni szkieletowych w przepływie krwi w naczyniu krwionośnym lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, lub odpowiedź zbyt ogólną, np. mięśnie regulują przepływ krwi