Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Myszy o genotypie ByB mają sierść żółtą, a myszy o genotypie BB – sierść czarną. Allel By wpływa jednocześnie na przeżywalność zarodków i w układzie homozygotycznym ByBy jest letalny (myszy o tym genotypie giną przed urodzeniem). Uznaje się, że zależnie od cechy fenotypowej, na którą wpływa, allel By może wykazywać właściwości dominujące lub recesywne w stosunku do allelu B.

Na podstawie: P.C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher, Krótkie wykłady. Genetyka, PWN, Warszawa 2006.
a)Podaj stosunek liczbowy żywych myszy żółtych i czarnych w potomstwie krzyżówki myszy żółtych.

myszy żółte : myszy czarne – :

b)Określ, ze względu na którą cechę allel By jest recesywny. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

myszy żółte : myszy czarne – 2 : 1

1 p. – za podanie właściwego stosunku liczbowego fenotypów potomstwa myszy żółtych
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. 50% lub 25%

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Allel By jest recesywny ze względu na cechę – żywotność (letalność) ponieważ osobniki homozygotyczne giną przed urodzeniem, natomiast osobniki heterozygotyczne przeżywają.

1 p. – za poprawne określenie cechy, ze względu na którą allel By jest recesywny, i uzasadnienie odnoszące się do przeżywalności osobników
0 p. – za określenie tylko cechy, ze względu na którą allel By jest recesywny, bez uzasadnienia lub podanie uzasadnienia bez określenia cechy, lub odpowiedź niepoprawną