Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Enzymy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Stwierdzono, że pewna reakcja enzymatyczna zachodzi zawsze w temperaturze ok. 20 °C.

Określ i uzasadnij, jaki wpływ na przebieg tej reakcji będzie miało

  1. podwyższenie temperatury do 70 °C
  2. obniżenie temperatury do 5 °C.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  1. Nastąpi zatrzymanie przebiegu reakcji, ponieważ podwyższenie temperatury spowoduje zniszczenie struktury trzeciorzędowej tego enzymu / denaturację tego enzymu.
  2. Nastąpi spowolnienie reakcji, ponieważ obniżenie temperatury spowoduje obniżenie aktywności tego enzymu.

2 p. – za poprawne określenie i uzasadnienie wpływu każdej z dwóch zmian temperatury na przebieg reakcji, uwzględniające wpływ temperatury na strukturę enzymu i jego aktywność (1.) i na jego aktywność (2.)
1 p. – za poprawne określenie i uzasadnienie jednego przypadku zmiany temperatury na przebieg reakcji enzymatycznej
0 p. – za określenie tylko wpływu temperatury na przebieg reakcji bez uzasadnienia lub obie odpowiedzi merytorycznie niepoprawne, np. zawierające informację, że dana reakcja nie zajdzie