Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiającym miednicę człowieka literą X oznaczono połączenie pomiędzy kośćmi miednicy.

Miednica
a)Podkreśl rodzaj połączenia oznaczonego na rysunku literą X.

ruchome,    stałe,   półruchome

b)Podaj nazwę kości miednicy tworzących połączenie w miejscu oznaczonym literą X.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź: C.

Uwagi od BiologHelp:
Przedstawiona w oryginalnym kluczu CKE odpowiedź trochę nie przystaje do polecenia w zadaniu (brak podziału propozycji odpowiedzi na podpunkty w treści polecenia), stąd dla jasności poniżej podaję prawidłową wersję odpowiedzi:

ruchome,    stałe,   półruchome

1 p. – za poprawne podkreślenie wskazanego na rysunku rodzaju połączenia kości miednicy człowieka
0 p. – za podkreślenie odpowiedzi błędnej lub podkreślenie więcej niż jednej odpowiedzi, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

kości łonowe

1 p. – za poprawne podanie nazwy kości tworzących wskazane na rysunku połączenie kości miednicy
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi