Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Bezkręgowce - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

U zwierząt obojnaczych (hermafrodytycznych), np. dżdżownicy lub ślimaka winniczka, podczas rozmnażania płciowego dwa osobniki łączą się ze sobą, żeby przekazać sobie wzajemnie nasienie.

Podaj nazwę opisanego procesu i wyjaśnij, dlaczego wymiana gamet pomiędzy osobnikami obojnaczymi jest korzystna.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi

Opisany proces to zaplemnienie krzyżowe / zapłodnienie krzyżowe, które

  • skutkuje większą różnorodnością genetyczną potomstwa.
  • zmniejsza prawdopodobieństwo ujawniania się mutacji recesywnych u osobników potomnych.

1 p. – za podanie poprawnej nazwy opisanego procesu oraz właściwe wyjaśnienie wskazujące na korzyść w postaci genetycznego zróżnicowania potomstwa / osobników potomnych / osobników powstających w wyniku rozmnażania.
0 p. – za odpowiedź niepełną, w której brak jednej części (nazwy procesu lub wyjaśnienia), lub podana jest poprawna nazwa procesu, ale wyjaśnienie jest niepełne – nie odnosi się do potomstwa, lub odnosi się ogólnie do zmienności genetycznej / różnorodności genetycznej / bioróżnorodności, lub wyjaśnienie niepoprawne odnoszące się do populacji / gatunku, lub odpowiedź w obu częściach niepoprawną, lub brak odpowiedzi