Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono budowę chemiczną dwóch nukleotydów.

Zapisz, który z nukleotydów (A czy B) pełni funkcję przenośnika energii w komórce. Odpowiedź uzasadnij.

Nukleotyd

Uzasadnienie

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

nukleotyd B

Przykłady uzasadnienia:

Funkcję przenośnika energii w komórce pełni nukleotyd B, ponieważ

  • w cząsteczce nukleotydu B znajdują się trzy reszty fosforanowe, pomiędzy którymi znajdują się dwa wiązania wysokoenergetyczne.
  • magazynuje energię w postaci wiązań wysokoenergetycznych.

1 p. – za wybór właściwego nukleotydu, który pełni funkcję przenośnika energii w komórce wraz z poprawnym uzasadnieniem, odnoszącym się do wiązań wysokoenergetycznych
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. wybór tylko nukleotydu bez uzasadnienia lub ze zbyt ogólnym uzasadnieniem (np. ponieważ posiada więcej reszt fosforanowych/posiada reszty fosforanowe), lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi