Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Prokarionty Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono proces ekspresji informacji genetycznej w komórce prokariotycznej.

Ekspresja informacji genetycznej u prokarionta
a)Podaj nazwę rodzaju RNA oznaczonego na rysunku literą X.
b)Uzasadnij, podając jeden argument, że na rysunku przedstawiono proces ekspresji informacji genetycznej u organizmów prokariotycznych.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

mRNA/matrycowy RNA

1 p. – za poprawne podanie nazwy/skrótu literowego wskazanego na schemacie rodzaju kwasu nukleinowego
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. pre-mRNA lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Jest to proces zachodzący u organizmów prokariotycznych, ponieważ

  • jeden koniec nici mRNA jest połączony z rybosomem, a drugi koniec nici mRNA jest jeszcze transkrybowany, a u organizmów eukariotycznych, gdzie mRNA ulega jeszcze obróbce potranskrypcyjnej/zachodzi splicing, taka sytuacja jest niemożliwa.
  • tylko u prokariontów procesy translacji i transkrypcji na tym samym mRNA mogą przebiegać jednocześnie, a u eukariontów zawsze są rozdzielone.
  • procesy transkrypcji i translacji nie są od siebie oddzielone otoczką jądrową, natomiast u eukariontów otoczka jądrowa oddziela oba te procesy.

1 p. – za poprawne uzasadnienie, że jest to proces u organizmów prokariotycznych odnoszące się do budowy komórki prokariotycznej lub mechanizmu zachodzenia transkrypcji i translacji u prokariontów
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. ponieważ proces ten nie zachodzi w jądrze komórkowym, lub brak odpowiedzi