Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono elementy łuku odruchowego.

Schemat łuku odruchowego
a)Narysuj, przy pogrubionych kreskach na schemacie, strzałki ilustrujące kierunek przepływu impulsu nerwowego w każdym neuronie.
b)Podaj nazwę neuronu oznaczonego na schemacie literą X.    
c)Określ, dlaczego przedstawiony schemat nie może ilustrować odruchu kolanowego.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

Schemat łuku odruchowego

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne narysowanie wszystkich trzech strzałek ilustrujących kierunek przepływu impulsu nerwowego w przedstawionym łuku odruchowym.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

neuron ruchowy/motoneuron/neuron eferentny

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnej nazwy elementu łuku odruchowego oznaczonego literą X.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

c)
(0−1)

Poprawne odpowiedzi

Ten schemat nie może ilustrować odruchu kolanowego, ponieważ:

  • odruch kolanowy jest odruchem monosynaptycznym (a na schemacie jest disynaptyczny),
  • w tym łuku występuje neuron pośredniczący.

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie, dlaczego przedstawiony schemat nie może ilustrować odruchu kolanowego odnoszące się do liczby synaps lub rodzajów neuronów.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.