Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Metabolizm to całokształt przemian chemicznych zachodzących w komórkach wraz z towarzyszącymi im przemianami energetycznymi. Na metabolizm składają się dwie grupy procesów, przedstawione na schemacie.

Podaj nazwy (anabolizm/katabolizm) przedstawionych na schemacie grup procesów metabolicznych A i B. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając cechę charakteryzującą każdą z tych grup.

Procesy A: , ponieważ
Procesy B: , ponieważ

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za podanie poprawnej nazwy każdego z kierunków przemian metabolicznych wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do złożoności substratów i produktów lub przemian energii.
1 p. – za podanie poprawnej nazwy jednego z kierunków przemian metabolicznych wraz z uzasadnieniem uwzględniającym jedną charakterystyczną cechę tego kierunku przemian.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Procesy Akatabolizm, ponieważ są to reakcje rozpadu związków złożonych na związki proste / podczas tych rekcji powstaje ATP.
Procesy Banabolizm, ponieważ są to reakcje syntezy związków złożonych ze związków prostych / podczas tych reakcji wykorzystywany jest ATP.

Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi, w których zawarte jest stwierdzenie, że energia powstaje lub ginie.