Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 42.

Kategoria: Nasienne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny liścia rośliny okrytonasiennej.

Na podstawie: A. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika. Morfologia, t. 1., Warszawa 2011, s. 206.
a)Ustal, czy przedstawiony na rysunku liść jest charakterystyczny dla rośliny jednoliściennej, czy – dwuliściennej. Odpowiedź uzasadnij, wskazując cechę budowy liścia potwierdzającą wybór.
b)Wymień dwie funkcje liścia i korzystając z rysunku, podaj, na czym polega przystosowanie w jego budowie anatomicznej do pełnienia każdej z nich.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi

a)
(0-1)

Roślina jednoliścienna, ponieważ w liściu występuje miękisz jednorodny (niezróżnicowany / występują wiązki przewodzące zamknięte).

b)
(0-1)
  • Fotosynteza, która zachodzi w chloroplastach występujących w komórkach miękiszu asymilacyjnego liścia
  • Transpiracja, która ułatwiona jest przez aparaty szparkowe (wymiana gazowa niezbędna do oddychania i fotosyntezy jest ułatwiona przez występowanie aparatów szparkowych) w skórce.

Wskazówki

a)
Musisz znać charakterystyczne cechy budowy liści roślin jedno- i dwuliściennych, a następnie pod tym kątem przeanalizować budowę liścia przedstawionego na rysunku. Liście roślin jednoliściennych mają miękisz asymilacyjny jednolity, natomiast dwuliściennych mają miękisz zróżnicowany na palisadowy i gąbczasty oraz otwarte wiązki przewodzące.

b)
Jeśli znasz podstawowe funkcje liścia, to w realizacji polecenia pomoże Ci rysunek przedstawiający jego budowę. Wystarczy, jeśli wskażesz sposób, w jaki wybrane cechy budowy liścia pozwalają pełnić wskazane funkcje. Podstawowe funkcje liści to fotosynteza i transpiracja.