Biochemia I

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

Do pierwiastków biogennych nie należy:

A) Wapń
B) Azot
C) Siarka
D) Węgiel
E) Wszystkie powyższe pierwiastki określamy mianem biogennych
2.

Hydrofobowe ogony fosfolipidów zbudowane są z:

A) Glicerolu
B) Kwasów tłuszczowych
C) Reszty fosforanowej
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
3.

Wiązaniem między monomerami w cząsteczce polisacharydu jest:

A) Wiązanie peptydowe
B) Wiązanie hydrofobowe
C) Wiązanie glikozydowe
D) Wiązanie fosfodiestrowe
E) Dwie z powyższych odpowiedzi są prawidłowe
4.

Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące denaturacji białek:

A) Może zachodzić np. pod wpływem wysokiej temperatury, która prowadzi do rozerwania wiązań peptydowych niszcząc strukturę przestrzenną białka
B) Może zachodzić np. pod wpływem kwasów i zasad i polega na zniszczeniu struktury drugo-, trzecio- i czwartorzędowej białka
C) Zachodzi pod wpływem czynników fizycznych (np. temperatura) lub chemicznych (np. kwasy i zasady) i polega na utracie funkcji białka bez zmiany jego struktury przestrzennej
D) Może zachodzić pod wpływem wysokiej temperatury lub czynników chemicznych i polega na zniszczeniu struktury pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej białka przy zachowaniu struktury czwartorzędowej
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
5.

Wskaż prawidłowe twierdzenia dotyczące enzymów:

A) Obniżają energię aktywacji substratu
B) Przyspieszają przebieg reakcji chemicznej
C) Cząsteczka enzymu wchodzi w reakcję chemiczną z cząsteczką substratu prowadząc do wytworzenia produktu
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
6.

Pewien enzym katalizuje reakcję rozkładu sacharozy do glukozy i fruktozy przy udziale wody. Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące tego enzymu:

A) Enzymem tym jest sacharaza
B) Należy on do klasy hydrolaz
C) Enzym ten jest wydzielany do światła przewodu pokarmowego przez wątrobę
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
7.

Kwas malonowy jest bardzo podobny strukturalnie do bursztynianu, tak iż zajmuje on jego miejsce nietrwale wiążąc się z centrum aktywnym dehydrogenazy bursztynianowej nie ulegając przy tym żadnej przemianie. Dehydrogenaza bursztynianowa jest enzymem cyklu Krebsa i katalizuje utlenianie bursztynianu do fumaranu. Po dodaniu równych ilości malonianu i bursztynianu do mieszaniny reakcyjnej w obecności dehydrogenazy bursztynianowej i w optymalnych warunkach, zauważono spadek szybkości reakcji w stosunku do reakcji przeprowadzonej w identycznych warunkach lecz bez dodatku malonianu. Zaznacz prawidłowe określenie zaistniałego zjawiska oraz sposób na zmniejszenie wpływu malonianu:

A) Inhibicja kompetycyjna; aby zwiększyć szybkość reakcji należy dodać bursztynianu
B) Inhibicja niekompetycyjna; aby zwiększyć szybkość reakcji należy dodać bursztynianu
C) Inhibicja kompetycyjna; aby zwiększyć szybkość reakcji należy dodać fumaranu
D) Inhibicja niekompetycyjna; aby zwiększyć szybkość reakcji należy dodać dehydrogenazy bursztynianowej
E) Inhibicja kompetycyjna; efekt inhibicji jest nieodwracalny i żadne z powyższych działań nie poprawią szybkości reakcji
8.

W wyniku procesów fazy jasnej fotosyntezy powstaje tzw. siła asymilacyjna, czyli produkty, które są wykorzystywane w fazie ciemnej fotosyntezy. W skład siły asymilacyjnej wchodzi:

A) NADP+ i ADP
B) NADPH i ATP
C) NADPH, ATP i O2
D) Pirogronian i NADH
E) Tylko ATP
9.

Spośród niżej wymienionych etapów oddychania komórkowego w matrix mitochondriów zachodzi:

A) Glikoliza
B) Reakcja pomostowa
C) Cykl Krebsa
D) Łańcuch oddechowy
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
10.

W cyklu Calvina wyróżniamy następujące fazy za wyjątkiem:

A) Redukcji
B) Utleniania
C) Karboksylacji
D) Regeneracji
E) Wszystkie wyżej wymienione fazy wchodzą w skład cyklu Calvina
11.

W wyniku reakcji pomostowej powstaje:

A) Acetylo-CoA, NADH, CO2
B) Mleczan
C) Pirogronian
D) Tylko Acetylo-CoA
E) ATP
12.

β-oksydacja jest to proces:

A) Utleniania aminokwasów
B) Utleniania kwasów tłuszczowych
C) Syntezy tłuszczów
D) Rozkładu tłuszczów przez enzymy trawienne
E) Alternatywnej drogi utleniania węglowodanów
13.

Pod nieobecność tlenu w otoczeniu metabolizm komórki zwierzęcej przestawia się na szlaki oddychania beztlenowego. Zaznacz prawidłowe zestawienie produktu końcowego tych przemian oraz znaczenia jego powstawania dla metabolizmu komórkowego.

A) Pirogronian – służy jako substrat w cyklu Krebsa
B) Pirogronian – służy jako substrat w reakcji pomostowej
C) Mleczan – powstaje z pirogronianu aby odtworzyć zasoby przenośnika NAD+
D) Mleczan – powstaje w celu uzyskania dodatkowej porcji energii z pirogronianu
E) Kwas octowy – powstaje z pirogronianu jako produkt przejściowy jego przemian do kwasu mlekowego
14.

Proces, dzięki któremu mleczan powstały w mięśniach przekształcany zostaje w glukozę w ramach szlaków metabolicznych wątroby, określany jest mianem:

A) Glikolizy
B) Glikogenolizy
C) Glikogenogenezy
D) Glukoneogenezy
E) Mleczanogenezy
15.

Bakterie nitryfikacyjne jako źródło energii do syntezy związków organicznych wykorzystują reakcje związków nieorganicznych. Należą zatem do chemoautotrofów. Zaznacz, która z poniższych reakcji jest wykorzystywana przez te bakterie:

A) Utlenianie związków siarki
B) Redukcja azotanów (V) i (III) do azotu cząsteczkowego
C) Utlenianie amoniaku lub soli amonowych do azotanów (III), a następnie azotanów (V)
D) Utlenianie soli żelaza (II) do soli żelaza (III)
E) Odpowiedzi A, C i D są prawidłowe
16.

Najwięcej cząsteczek ATP powstaje bezpośrednio w reakcjach:

A) Glikolizy
B) Cyklu Krebsa
C) Łańcucha oddechowego
D) Cyklu Calvina
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
17.

W skład cząsteczki ATP wchodzą:

A) 3 reszty fosforanowe, ryboza, adenina
B) 3 reszty fosforanowe, ryboza, nukleotyd adeninowy
C) 2 reszty fosforanowe, ryboza, adenina
D) 1 reszta fosforanowa, ryboza, nukleotyd tymidynowy
E) 3 reszty fosforanowe, ryboza, tymina
18.

Wskaż nieprawidłowe zestawienie typu fosforylacji oraz miejsca / procesu w jakim zachodzi:

A) Fosforylacja fotosyntetyczna – faza jasna fotosyntezy na błonie tylakoidów chloroplastów
B) Fosforylacja oksydacyjna – łańcuch oddechowy na błonie wewnętrznej mitochondriów
C) Fosforylacja substratowa – glikoliza w cytozolu komórki
D) Fosforylacja substratowa – cykl Krebsa w matrix mitochondriów
E) Wszystkie powyższe zestawienia są prawidłowe
19.

Syntaza ATP jest kompleksem białkowym służącym do syntezy ATP w komórce. Zaznacz prawidłowe zestawienie jej występowania oraz bezpośredniego źródła energii, jakie wykorzystuje do syntezy tego związku:

A) Błona wewnętrzna mitochondriów – gradient jonów H+ w poprzek błony
B) Błona tylakoidów chloroplastów – gradient jonów H+ w poprzek błony
C) Błona wewnętrzna mitochondriów – NADH powstałe w cyklu Krebsa i glikolizie
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
20.

Niektóre komórki, jak np. erytrocyty, nie posiadają mitochondriów. W związku z czym, energia potrzebna do utrzymania tych komórek przy życiu pochodzi z:

A) Glikolizy
B) Glikolizy i cyklu Krebsa
C) Tylko cyklu Krebsa
D) ATP wnikającego z otoczenia komórki
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów