Wirusy i priony I

1.

Pierwszym odkrytym wirusem był:

A) Wirus różyczki
B) Wirus krowianki
C) Wirus mozaiki tytoniowej
D) Wirus HIV
E) Bakteriofag T4
2.

Do cech wirusów, które wskazują na ich przynależność do materii ożywionej należą:

A) Skład chemiczny
B) Zdolność do namnażania się
C) Zdolność do przekazywania informacji genetycznej
D) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
3.

Wśród faz namnażania się wirusów nie możemy wyróżnić:

A) Fazy eklipsy
B) Fazy penetracji
C) Fazy adsorpcji
D) Fazy uwalniania
E) Fazy ewaluacji
4.

Podczas cyklu lizogenicznego:

A) Materiał genetyczny wirusa może zostać zintegrowany z DNA gospodarza
B) Wirus bezpośrednio po zakażeniu komórki namnaża się i powoduje jej lizę
C) Wirus może pozostać w komórce gospodarza przez wiele lat jako tzw. prowirus
D) Wirus przechodzi w stan nieaktywny i nie może zostać aktywowany przez żadne czynniki zewnętrzne
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
5.

Wirus HIV:

A) Jako materiał genetyczny posiada RNA
B) Należy do retrowirusów
C) Jego kapsyd otoczony jest dodatkową osłonką białkowo-lipidową
D) Wszystkie powyższe stwierdzenia są poprawne
E) Tylko odpowiedzi A i B są prawidłowe
6.

Wskaż prawidłowe informacje dotyczące bakteriofagów:

A) Podczas zarażania komórek ich kapsyd nie wnika do komórki
B) Zwykle zakażają komórki roślinne
C) Wszystkie należą do wirusów bryłowych
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
7.

Do chorób wirusowych nie należy:

A) Grypa
B) Odra
C) Gruźlica
D) Różyczka
E) Choroba Heinego-Medina
8.

Wskaż prawidłowe twierdzenie/a dotyczące chorób wirusowych:

A) Można je leczyć antybiotykami
B) Niektóre wirusy mogą wywoływać chorobę zarówno u zwierząt jak i człowieka
C) Wszystkie wirusy są gatunkowo specyficzne i nie mogą przenosić się międzygatunkowo
D) Wirus HIV atakuje tylko limfocyty B człowieka
E) Odpowiedzi C i D są prawidłowe
9.

Do cech wirusów jako materii nieożywionej należy/ą:

A) Brak budowy komórkowej
B) Brak własnego metabolizmu
C) Możliwość występowania w postaci kryształów
D) Tylko odpowiedzi A i B są poprawne
E) Trzy pierwsze odpowiedzi są prawidłowe
10.

Wskaż prawidłowe stwierdzenia na temat budowy wirusów:

A) Składają się z białkowego kapsydu i kwasu nukleinowego
B) Mogą być otoczone dodatkową otoczką białkowo-lipidową, pochodzącą z błony komórkowej komórki gospodarza
C) Nigdy nie zawierają RNA jako materiału genetycznego
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
11.

Do organizmów, które mogą zostać zakażone przez wirusy należą:

A) Rośliny
B) Zwierzęta
C) Bakterie
D) Tylko odpowiedzi A i B są poprawne
E) Odpowiedzi A, B i C są poprawne
12.

Porównując wirusa HIV i wirusa Ebola można powiedzieć, że:

A) Choroby wywoływane przez te wirusy mają charakter przewlekły
B) Dłuższy okres utajenia w przypadku wirusa HIV daje mu większe możliwości rozprzestrzeniania się w populacji w porównaniu z wirusem Ebola
C) Duża zjadliwość prowadząca do szybkiej śmierci osobnika daje wirusowi Ebola możliwość szerszego rozprzestrzeniania się w populacji
D) Długość fazy utajenia i zjadliwość wirusa nie wpływają na możliwości jego rozprzestrzeniania się w populacji
E) Żadne z powyższych stwierdzeń nie jest poprawne ponieważ zarówno wirus HIV jak i wirus Ebola prowadzą do szybkiej śmierci osobnika
13.

Wskaż prawidłowe stwierdzenie/a dotyczące prionów:

A) Są to białka mogące wywołać chorobę u ludzi lub zwierząt
B) Są odporne na wysoką temperaturę
C) Choroba Creutzfeldta-Jakoba jest chorobą prionową występującą u ludzi
D) Mechanizm chorobotwórczego działania prionów może polegać na zmianie konformacji białek normalnie występujących w organizmie
E) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
14.

Wskaż fałszywe stwierdzenie:

A) Retrowirusy mają materiał genetyczny w postaci RNA
B) Do retrowirusów należy wirus grypy
C) W genomie retrowirusów znajduje się gen odwrotnej transkryptazy
D) Po zakażeniu komórki przez retrowirusa odwrotna transkryptaza przepisuje RNA wirusowy na DNA, po czym polimeraza RNA gospodarza na matrycy z tak powstałego DNA tworzy mRNA
E) Jednym z najbardziej znanych retrowirusów jest wirus HIV
15.

Terminem "profag" określamy:

A) Sam kapsyd wirusowy bez materiału genetycznego
B) Organizm tuż przed rozpoczęciem konsumpcji
C) Materiał genetyczny wirusa znajdujący się w cytoplazmie komórki
D) DNA faga zintegrowany z DNA bakteryjnym
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
16.

W pewnym doświadczeniu bakteriofag T2 został wyznakowany radioaktywnymi izotopami. Jego DNA zostało wyznakowane izotopem fosforu 32P, a jego białko izotopem siarki 35S. Tak przygotowane fagi zostały wprowadzone do hodowli bakteryjnej. Można się spodziewać, że po jakimś czasie:

A) W komórkach bakteryjnych będzie wykrywalna obecność izotopu 32P

B) W komórkach bakteryjnych będzie wykrywalna obecność izotopu 35S

C) W komórkach bakteryjnych będzie wykrywalna obecność obu izotopów
D) Radioaktywność komórek bakteryjnych będzie rosła w miarę namnażania się faga
E) Odpowiedzi C i D są prawidłowe
17.

Wirusy roślinne:

A) Mogą zostać użyte do transfekcji komórek roślinnych obcym materiałem genetycznym
B) Ich materiałem genetycznym jest zwykle RNA
C) Nie należy do nich wirus mozaiki tytoniowej
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
18.

Wirusy jako przedstawiciele materii ożywionej:

A) Posiadają własny metabolizm
B) Mogą się rozmnażać
C) Przekazują informację genetyczną kolejnym generacjom wirusów
D) Mogą krystalizować
E) Posiadają rybosomy zdolne do syntezy białka
19.

Integraza:

A) Odpowiada za fazę adsorpcji niektórych wirusów
B) Jako jeden z enzymów retrowirusowych włącza DNA powstały w wyniku działania odwrotnej transkryptazy do DNA gospodarza
C) Jest nieobecna w kapsydzie retrowirusów
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
20.

Interferon:

A) Jest wytwarzany przez komórki zakażone wirusami
B) Działa na komórki hamując syntezę białka i stymulując syntezę RNA-zy niszczącej wewnątrzkomórkowy RNA, przez co utrudnia ich infekcję przez wirusy
C) Wyróżnia się różne typy interferonu
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów