Histologia II

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

W czasie chemioterapii często niezbędne jest podanie erytropoetyny. Wynika to głównie z faktu, że:

A) Chemioterapia działa negatywnie na szybko dzielące się komórki, m.in. szpiku kostnego, stąd potrzeba większej stymulacji szpiku do produkcji erytrocytów, aby utrzymać ich pulę
B) Erytropoetyna hamuje podziały szybko dzielących się komórek nowotworowych
C) Erytropoetyna działa bezpośrednio protekcyjnie na nerki, które mogą być uszkadzane w wyniku chemioterapii
D) Niedobór endogennej erytropoetyny, jaki powstaje w wyniku chemioterapii, indukuje nadmierną produkcję krwinek czerwonych
E) Wszystkie wyżej wymienione wyjaśnienia są prawidłowe
2.

Do elementów morfotycznych krwi nie należą:

A) Monocyty
B) Makrofagi
C) Limfocyty B
D) Granulocyty obojętnochłonne
E) Wszystkie wyżej wymienione wchodzą w skład krwi
3.

Komórki ściśle ułożone, o kształcie sygnetowatym, z obwodowo położonym jądrem, których zawartość barwi się sudanem III na czerwono to opis najbardziej odpowiadający:

A) Tkance kostnej
B) Tkance chrzęstnej
C) Tkance tłuszczowej
D) Tkance nabłonkowej
E) Tkance łącznej zbitej
4.

Wskaż nieprawidłowe zestawienie rodzaju komórek glejowych oraz ich funkcji:

A) Mikroglej – usuwanie umierających neuronów i reakcje odpornościowe
B) Astrocyty – odżywianie neuronów, udział w budowie bariery krew-mózg
C) Oligodendrocyty – tworzenie osłonki mielinowej w ośrodkowym układzie nerwowym
D) Ependymocyty – wyściełają komory mózgu i kanał rdzeniowy
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi prawidłowo przedstawiają funkcje gleju
5.

Nabłonek wielorzędowy znajdziemy w:

A) Kanalikach nerkowych
B) Jamie nosowej i części krtani
C) Pęcherzu moczowym
D) Jelicie cienkim
E) Przełyku
6.

Powierzchnia rogówki pokryta jest nabłonkiem:

A) Wielowarstwowym płaskim rogowaciejącym
B) Wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym
C) Jednowarstwowym sześciennym
D) Jednowarstwowym walcowatym
E) Powierzchnia rogówki nie jest pokryta żadnym nabłonkiem
7.

Przykładem gruczołu o wydzielaniu apokrynowym jest:

A) Gruczoł mleczny
B) Gruczoł łojowy
C) Trzustka
D) Gruczoł ślinowy
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
8.

Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące tkanki tłuszczowej:

A) Komórki tkanki tłuszczowej zwane są inaczej adipocytami
B) Tkanka tłuszczowa brunatna, występująca m.in. w niektórych partiach ciała noworodka ludzkiego, zdolna jest do wytwarzania ciepła
C) Otaczając narządy wewnętrzne, np. nerki, pełni funkcję ochronną
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
9.

Występuje u wszystkich kręgowców w miejscach przyczepu ścięgien do kości, u ssaków tworzy pierścienie włókniste w tarczkach międzykręgowych, buduje także spojenie łonowe. Jest to opis:

A) Tkanki kostnej
B) Tkanki łącznej włóknistej
C) Tkanki chrzęstnej włóknistej
D) Tkanki chrzęstnej szklistej
E) Tkanki chrzęstnej sprężystej
10.

Kostnienie może zachodzić:

A) Na podłożu z chrząstki szklistej
B) Na podłożu z mezenchymy
C) Na podłożu z chrząstki sprężystej
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
11.

Dla prawidłowego wzrostu i regeneracji kości istotna jest działalność:

A) Tylko osteoblastów
B) Tylko osteoklastów
C) Tylko osteocytów
D) Osteoblastów i osteoklastów
E) Osteoblastów i osteocytów
12.

Która z wymienionych tkanek może rozwijać się z każdego z trzech listków zarodkowych:

A) Tkanka łączna
B) Tkanka nabłonkowa
C) Tkanka kostna
D) Tkanka nerwowa
E) Żadna z wymienionych
13.

Prawidłowy udział poszczególnych grup limfocytów w krwi dorosłego człowieka przedstawia podpunkt:

A) Limfocyty 49%, neutrofile 20%, bazofile 20%, eozynofile 10%
B) Limfocyty 30%, neutrofile 1%, bazofile 60%, eozynofile 3%
C) Limfocyty 25-40%, neutrofile 50-70%, bazofile 0-1%, eozynofile 2-4%
D) Limfocyty 20-70%, neutrofile 17-60%, bazofile 0-1%, eozynofile 1-5%
E) Żaden z powyższych podpunktów nie przedstawia prawidłowych proporcji
14.

Za utrzymywanie ciśnienia onkotycznego krwi, a tym samym za utrzymanie wody w naczyniach odpowiada(ją) w głównej mierze:

A) Globuliny
B) Albuminy
C) Alfa-2-makroglobulina
D) Transferryna
E) Haptoglobina
15.

Poikilocytoza jest to:

A) Nadmierny rozrost komórek tkanki tłuszczowej
B) Nadmierne zwiększenie masy komórek jednej tkanki kosztem innej
C) Występowanie we krwi krwinek czerwonych o różnych kształtach
D) Uwalnianie do krwi niedojrzałych elementów morfotycznych krwi
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
16.

Włókna retikulinowe:

A) Występują w tkance łącznej siateczkowatej
B) Barwią się solami srebra
C) Budują zrąb narządów takich jak węzły chłonne czy śledziona
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
17.

W mechanizmie aktywacji i skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego szkieletowego bierze udział:

A) Aktyna i miozyna
B) Troponina i tropomiozyna
C) Jony wapnia
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
18.

Obecne we wstawkach mięśnia poprzecznie prążkowanego sercowego połączenia umożliwiające przekazanie impulsu do skurczu to:

A) Desmosomy
B) Plazmodesmy
C) Koneksony
D) Połączenia zamykające
E) Połączenia zwierające
19.

Z mezodermy wywodzi się:

A) Tkanka kostna
B) Tkanka tłuszczowa
C) Tkanka nerwowa
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
20.

Wskaż nieprawidłowe zestawienie elementu organizmu oraz tkanki, jaka go buduje:

A) Przymostkowe części żeber – chrząstka szklista
B) Ścięgna – tkanka łączna właściwa zbita (włóknista)
C) Puszka mózgowa głowonogów – tkanka chrzęstna
D) Powierzchnia jamy ustnej – nabłonek jednowarstwowy płaski
E) Wszystkie powyższe zestawienia są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów