Chemia - Informator CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 17.

Kategoria: Stan równowagi Typ: Oblicz

Jod bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie i jego nasycony roztwór, nazywany wodą jodową, w temperaturze 25°C ma stężenie ok. 1,3·10‒3 mol·dm‒3. Dużo lepiej jod rozpuszcza się (roztwarza) w roztworze zawierającym jony jodkowe, gdyż przebiega tam reakcja opisana równaniem:

I2 + I ⇄ I3

Stężeniowa stała tej równowagi w temperaturze 25°C jest równa 700.
W niektórych schorzeniach tarczycy stosuje się tzw. płyn Lugola, który można przyrządzić, jeśli wymiesza się 1 g jodu i 2 g jodku potasu z 97 g wody.

Oblicz równowagowe stężenie jonów jodkowych (I) w płynie Lugola w temperaturze 25°C. Przyjmij, że gęstość tego roztworu w temperaturze pokojowej jest równa 1,05 g·cm‒3.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – zastosowanie poprawnej metody i poprawne obliczenie stężenia jonów jodkowych w płynie Lugola.
1 pkt – zastosowanie poprawnej metody, ale popełnienie błędu rachunkowego.
0 pkt – zastosowanie błędnej metody albo brak rozwiązania.

Rozwiązanie

Objętość roztworu: Vr = mrdr = 1001,05 cm3 = 9,5∙10–2dm3

Masa molowa jodu MI2 = 254 g∙mol–1   Masa molowa KI: MKI = 166 g∙mol–1

Liczba moli jodu: nI2 = 1254 mol = 3,9∙10–3 mol

Stężenie jodu: cI2 = nI2V = 3,9∙10–39,5∙10–2 mol∙dm–3 = 0,0415 mol∙dm–3

Liczba moli jonów jodkowych: nI = 2166 mol = 1,2∙10–2 mol

Stężenie jonów jodkowych: cI = nIV = 1,2∙10–29,5∙10–2 mol∙dm–3 = 0,127 mol·dm–3

Stężenia początkowe: 0,0415 0,127 0
     I2          +         I       ⇄     I3
Stężenia równowagowe: (0,0415 ‒ x) (0,127 ‒ x) x

Stała równowagi: K = [I3][I2] ∙ [I] = x(0,0415 ‒ x) ∙ (0,127 ‒ x) = 700

x = 700 ∙ 0,0415 ∙ 0,127 ‒ 700 ∙ (0,0415 + 0,127) x + 700 x2

700x2 ‒ 118,95x + 3,6894 = 0   ∆ ≈ 3819   √∆ = 61,8

x1 = 0,129 ‒ za duża wartość
x2 = 0,0408 mol·dm–3

równowagowe cI = (0,127 – 0,0408) mol·dm‒3 = 0,0862 mol·dm‒3