Chemia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Stan równowagi Typ: Oblicz

W reaktorze o pojemności 1 dm3 umieszczono 2,00 mole substancji A oraz 6,00 moli substancji B i w temperaturze T przeprowadzono reakcję egzotermiczną, która przebiegła zgodnie z poniższym schematem.

A (g) + 2B (g) ⇄ 2C (g)

Po osiągnięciu stanu równowagi stwierdzono, że substancja A przereagowała w 78%.

Oblicz stężeniową stałą równowagi w temperaturze T prowadzenia procesu. Wynik zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku.

Rozwiązanie

1 pkt - za metodę:
1 pkt - za obliczenia i wynik: 2,67

Przykładowe rozwiązanie:
Przereagowało: 2 ∙ 0,78 = 1,56 mola A i 3,12 mola B, powstało 2∙1,56 = 3,12 mola C
[A] = (2 – 1,56) = 0,44 mol∙dm–3 [B] = (6 – 3,12) = 2,88 mol∙dm–3 [C] = 3,12 mol∙dm–3
K = (3,12)20,44 ∙ (2,88)2
K = 2,67

Jeżeli zdający poprawnie rozwiąże zadanie i poda wynik z inną niż podana w poleceniu dokładnością, to należy przyznać maksymalną liczbę punktów.