Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 2.

Kategoria: Prawo stałości składu, ustalanie wzoru Typ: Oblicz

Pewien związek organiczny zawiera 54,55% masowych węgla, 36,36% masowych tlenu i 9,09% masowych wodoru. Jego masa molowa jest równa M = 88 g · mol−1.

Wykonaj obliczenia i ustal sumaryczny wzór rzeczywisty opisanego związku.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wzoru rzeczywistego.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wzoru
lub
– podanie błędnego wzoru lub brak wzoru.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.
Napisanie przez zdającego wzoru półstrukturalnego (grupowego) nie powoduje utraty punktu.

Przykładowe rozwiązanie
n – liczba moli
nC = 54,5512 moli = 4,55 mola
nH = 9,091 mola = 9,09 mola
nO = 36,3616 moli = 2,27 mola

nC : nH : nO = 4,55 : 9,09 : 2,27 = 2 : 4 : 1
wzór elementarny związku: C2H4O
wzór cząsteczkowy (C2H4O)n

MC2H4O = 44 g · mol–1
n · 44 = 88   n = 2

wzór rzeczywisty: C4H8O2