Chemia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Stężenia roztworów Typ: Oblicz

Mieszaninę soli KBr i MgBr2 o masie 4,22 g rozpuszczono w wodzie i otrzymano 1,00 dm3 roztworu, w którym stężenie jonów Br jest równe 0,04 mol · dm–3.

Oblicz masę bromku potasu KBr w opisanej mieszaninie.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z właściwą jednostką.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
lub
– podanie wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od ewentualnych wcześniejszych zaokrągleń.

Przykładowe rozwiązanie
MKBr = 119 g ∙ mol−1
MMgBr2 = 184 g ∙ mol−1

Z warunków zadania wynika, że:
mKBr + mMgBr2 = 4,22 oraz
nKBr + 2nMgBr2 = 0,04

Ponieważ m = M · n, otrzymujemy dwie zależności, które muszą być spełnione jednocześnie:
 ⌈ 119nKBr + 184nMgBr2 = 4,22
 ⌊ nKBr + 2nMgBr2 = 0,04

Po rozwiązaniu układu równań otrzymujemy:
nMgBr2 = 0,01 mola
nKBr = 0,02 mola

mMgBr2 = 1,84 g
mKBr = 2,38 g